Материално-техническа база на катедрата

Катедрата е разположена на третия етаж в Ректорат - 2 на МУ – Плевен, където основно се осъществява и обучението в професионално направление „Обществено здраве“. 

Учебният процес, реализиран от преподавателския състав се обезпечава  със съвременни информационни средства – мултимедии, преносими компютри и др. Освен компютърната и презентационна техника, катедрата разполага и със съвременни интерактивни средства  за обучени, в това число късофокусни мултимедийни проектори, интерактивна бяла дъска, дистанционни презентатори и други. Като елемент от учебната база на катедрата е и собственият софтуер за тестов контрол на обучаемите. Софтуерът е разработен в катедрата, предназначен е основно за дисциплините в направлението на компютърните технологии, но успешно се използва и от всички други предаватели, както от катедрата, така и от други катедри на факултета и Университета. Преподавателите от катедрата използват широко в своята практика и софтуера за дистанционно обучение, който е вграден към сайта на Университета. 

Учебно-материалната база на катедрата включва два компютърни кабинета и две лекционни зали. За отделни занятия се използва и другата учебна база на Факултета и Университета.

Специфичната учебно-материална база е свързана с практическото обучение по Управление на здравните грижи и по педагогика. За реализирането на финалната част от обучението по специалност „Управление на здравните грижи“, бакалавърска и магистърска програми, се предоставя базата по работни места на студентите и кабинетите за практическо обучение, които се осигуряват от Факултет „Здравни грижи“ и Медицинския колеж.