Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии"

Информация за катедрата

Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“  е създадена през 2022 след разделяне на катедра "Общественоздравни науки".

Направление "Управление на здравните грижи"

Направление „Управление на здравните грижи” е ключово звено в координацията на бакалавърските и магистърски програми по специалностите „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и осъществява голяма част от преподаването в тези специалности.

Направление "Медицинска етика"

Направление „Медицинска етика” осъществява обучение на студенти от всички специалности на Медицински Университет – Плевен по дисциплините „Медицинска етика” в рамките на съответните учебни планове.

Направление "Компютърни информационни технологии"

 

Направление "Компютърни информационни технологии" е създадено в структурата на Медицински университет – Плевен през юни 2005 г. и по него време е в състава на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии” от факултет „Обществено здраве”. През 2014 год. в състава на направлението се интегрират и учебни дисциплини в направлението на медицинската статистиката и биостатистиката, които по-късно са отделени в друго структурно звено.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“ в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Обществено здраве”

 • Биоетика
 • Връзки с обществеността
 • Глобални тенденции на общественото здраве
 • Здравно законодателство
 • Здравни проекти
 • Здравноосигурителни системи
 • Икономика на здравеопазването
 • Информатика
 • История на здравеопазването и здравните грижи
 • Компютърни технологии в управление на здравеопазването
 • Лекарствена политика
 • Медицинска етика и деонтология
 • Медицинска и професионална етика
 • Медицинска информатика
 • Медицинска статистика
 • Мениджмънт и етика на хосписните грижи
 • Мениджмънт, етика и психология на хосписните грижи
 • Методика на обучението по практика
 • Методология на научно-изследователската работа
 • Организационно поведение
 • Основи на научните проучвания в здравните грижи
 • Основи на управлението в здравеопазването
 • Правни и деонтологични въпроси на здравния контрол
 • Приложение на компютрите в медицинската практика
 • Сестринска диагноза
 • Социална медицина
 • Социално и здравно законодателство
 • Управление на времето
 • Управление на здравните грижи
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленска и бизнес етика
 • Управленски комуникативни техники и умения
 • Философия

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други структурни звена на МУ-Плевен

 • Биоетика
 • Здравно законодателство
 • Информатика
 • Медицинска етика и деонтология
 • Медицинска и професионална етика
 • Медицинска информатика
 • Методология на изследователската работа
 • Палиативни грижи
 • Приложение на компютрите в медицинската практика
 • Социална медицина
 • Социално и здравно законодателство

Основни направления на изследователската работа

 • Академична и професионална етика
 • Въвеждане на автоматизирани системи за генериране на тестове и автоматизация на тестовия контрол по отделни учебни дисциплини и модули
 • Въвеждане на системи за административно обслужване на учебния процес и управление на качеството на обучението
 • Епидемиологичен анализ и оценка нa състоянието и процесите на общественото здраве в България и Европейския регион
 • Етика на общественото здраве
 • Здравно-обусловено качество на живот при здрави лица и пациенти с различни заболявания
 • Изследване възможностите за прилагането на дистанционно обучение и контрол на знанията по определени дисциплини и модули
 • Изследване на връзките, потоците информация и документооборота в Системите за управление и поддържане качеството на обучението
 • Изследователска етика
 • Качествени методи за изследване в общественото здраве
 • Клинична етика
 • Клинична етична консултация
 • Компетенции на медицинските кадри за научно-изследователска работа
 • Медико-социални аспекти и прогностични фактори при социално-значимите заболявания
 • Медико-социални проблеми на детското здраве
 • Медико-социални проблеми на здравето на жените
 • Медико-социални проблеми на старите хора
 • Организационни и етични проблеми и тенденции на развитието на хосписните/палиативни грижи в България
 • Оценка на здравната реформа чрез проучване на общественото и професионално мнение
 • Пазар на труда на здравни кадри
 • Подготовка и реализация на ръководни кадри по здравни грижи
 • Правни аспекти на упражняването на медицинската професия
 • Предотвратимата с медицински интервенции смъртност като измерител за ефективността на медицинската помощ
 • Проучване на мотивацията за постигане на успех сред студенти и други социални общности
 • Проучване на опита във вземането на етични решения в клиничната практика
 • Професионални методи и средства за качествени здравни грижи
 • Система за комплексна автоматизация на тестовия контрол в медицинското образование
 • Социални неравенства в здравето
 • Стимулиране на изграждането на "гъвкави" умения при студентите при подготовката им за професионално общуване и реализация
 • Управленска и организационна етика
 • Финансиране на болничните услуги в България
 • Фундаментални въпроси на биоетиката

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 • Bioethics - Basic Course
 • Ethical decision-making in healthcare
 • Readings in Bioethics
 • Social Medicine. Basic Course
 • Актуални аспекти на връзката образование-обучение-практика в здравните грижи
 • Биоетика
 • Връзки с обществеността и маркетингови комуникации
 • Глобални проблеми на общественото здраве
 • Здравноосигурителни системи
 • Информатика
 • Информирано съгласие
 • Клинична етична консултация
 • Компендиум по бизнес етика
 • Компютърни информационни технологии - Част втора- Приложение на компютрите
 • Компютърни информационни технологии - Част първа- Основи на компютрите
 • Медицинска етика
 • Медицинска статистика
 • Методика на обучението по практика
 • Наръчник по медицинска етика за медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти
 • Основи на биоетиката
 • Основи на социалната медицина
 • Ръководство за практически упражнения по биоетика
 • Социална медицина - шест издания
 • Социална медицина за бакалаври по здравни грижи
 • Управление на здравните грижи
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленска и бизнес етика
 • Хосписни грижи – мениджмънт и етика
 • Хосписни и палиативни грижи. Световна практика и опит в България.
 • Материално-техническа база на катедрата
 • Катедрата е разположена на третия етаж в Ректорат - 2 на МУ – Плевен

Материално-техническа база на катедрата

Катедрата е разположена на третия етаж в Ректорат - 2 на МУ – Плевен, където основно се осъществява и обучението в професионално направление „Обществено здраве“.