Сектор "Медицинска етика"

Сектор „Медицинска етика” осъществява обучение на студенти от всички специалности на Медицински Университет – Плевен по дисциплините „Медицинска етика” в рамките на съответните учебни планове.

Учебните програми са в пълно съответствие с европейските програми, за което е дадена висока оценка от Департамента по етика на науката и технологиите към ЮНЕСКО в рамките на проведения през м. ноември 2005 г. семинар в гр. Сплит, Хърватска. За преподаването на медицинска етика при студентите българо-езични обучение са издадени 4 учебника (2001, 2006, 2010 и 2013 г.) и 2 ръководства за практически занятия (2010 и 2013 г.). През 2005 г. бе преведено и издадено от МУ-Плевен учебното пособие на ЮНЕСКО „Информирано съгласие”. За студентите от англо-езично обучение е издаден учебник “Basics of Bioethics”. Разработени са оригинални практически задачи за семинарните занятия в съответствие с най-новите тенденции в обучението по биоетика в международен аспект. Прилагат се иновативни подходи за обучение като дискусии на филми, ролеви игри, дискусионни панели, разгръщане на аргументация в етичен дебат.

Освен преподаването по медицинска етика в сектора се осъществява преподаване и по учебните дисциплини „Мениджмънт и етика на хосписните грижи” (за студентите от специалност „Управление на здравните грижи”), „Палиативни грижи” (избираема дисциплина за акушерки), за което са издадени две учебни пособия и монография. За магистърските програми на специалностите „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” се реализира преподаване по „Управленска и бизнес етика”, за което също е издадено учебно помагало „Компендиум по бизнес етика“

Изследователската дейност на сектора е в съответствие с насочеността на преподаването. Реализирано е мащабно проучване върху организационните и етични проблеми на дейността на хосписите в България. Освен това секторът развива изследователска дейност по проблемите на клиничната етика.