Направление "Управление на здравните грижи"

Направление „Управление на здравните грижи” е ключово звено в координацията на бакалавърските и магистърски програми по специалностите „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и осъществява голяма част от преподаването в тези специалности.

 

Подготовката на ръководни здравни кадри в Медицински университет – Плевен има 18-годишна история. От 1996/97 г. се организира и започва обучение по специалността "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" (с две професионални квалификации: "Ръководител на здравни грижи" и "Преподавател по практика в медицински колеж"), разработена по Проект ФАР на Европейския съюз, с участието на експерти от Франция и Белгия. Доц. Грънчарова е ръководител на специалността "Здравни грижи" до създаването на Факултет „Обществено здраве”.

От учебната 2001/2002 г. е разкрита първата в страната магистърска програма по „Управление на здравните грижи” след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” по същата специалност, а от окт. 2006 г. е разкрита специалност  „Обществено здраве и здравен мениджмънт” за лекари, икономисти и други лица с магистърска степен.

От учебната 2006/2007 г. след приемането на Единните държавни изисквания за обучение в професионалното направление „Обществено здраве” е разкрита и втора магистърска програма за лица след ОКС „бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Социална педагогика” и др.

Преподавателският състав на сектора е подготвил съвременни учебници и учебни пособия: „Управление на здравните грижи”, „Основи на управлението”, „Стратегия и управление на маркетинга”, „Здравноосигурителни системи”, „Връзки с обществеността и маркетингови комуникации””Основи на управлението в здравеопазването”, „Управление и икономика на здравеопазването и здравните реформи”, „Лекарствена политика, реимбурсация и ценообразуване”, „Глобални тенденции на общественото здраве“, „Управление на човешките ресурси“. Със собствени сили е осъществен превод и издание на уникалния труд на основателката на модерното сестринство Вирджиния Хендерсон „Основни принципи на сестринските грижи”, с което България е сред 30-те страни превели този труд и е изразена благодарност от Международния съвет на сестрите.

Изследователската дейност на направлението е насочена към изучаване на общественото и професионално мнение за здравната реформа, здравноосигурителната система, пазара на труда на медицинските специалисти, управлението на здравните грижи и др. Сътрудниците на сектора са сред най-активните членове и участници в конференциите на Европейската асоциация по обществено здраве, Европейската асоциация по здравен мениджмънт, Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион и др.