Информация за катедрата

Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“  е създадена през 2022 след разделяне на катедра "Общественоздравни науки".

В исторически план катедрата наследява традициите на създадената през м. май 1976 г. катедра "Социална хигиена", oсновоположник на която е гл. ас. д-р Гена Грънчарова. През учебната 1977/78 год. са назначени първите асистенти Петкана Христова (понастоящем професор), д-р Невена Цачева (професор, катедра „Трудова медицина“ на ФОЗ, МУ-София) и д-р Наташка Данова (доцент в НЦОЗА).

През 1979 г. се приема научната тематика на катедрата, насочена към заболяемостта с временна нетрудоспособност, физическо развитие на новородените деца (заедно с катедра “Акушерство и гинекология) и епидемиология на уроинфекциите в Плевенски окръг. Създаден е първият студентски кръжок.

През м. януари 1980 г. за ръководител е избран доц. Веселин Борисов, който ръководи катедрата до 1988 г. През 1987 г. защитава докторска дисертация и през 1988 г. е избран за професор, след което се премества на работа в София.

В периода 1980-1983 г. са публикувани първите монографии: “Физическо развитие на новородените деца в НРБ”, “Системи на здравеопазването” и научен обзор “Медико-социални аспекти на заболяемостта с временна нетрудоспособност”.

През 1985 г. катедрата започва преподаване на нова дисциплина - Въведение в компютърната техника (впоследствие “Информатика”).

През 1984 г. гл. ас. д-р Гена Грънчарова е избрана за доцент. В периода 1987-1989 г. тя е зам. Ректор по учебната работа на ВМИ-Плевен, а след преминаването на проф. В. Борисов на работа в София доц. Г. Грънчарова поема ръководството на катедрата.

През 1988 г. гл. ас. Петкана Христова и Наташка Данова защитават успешно дисертации. Д-р Н. Данова преминава на работа в София. За асистент е избрана д-р Магдалена Балашкова, която работи 10 години в катедрата, а от 1998 г. преминава в катедра “Обща медицина”.

През 1990 г. катедрата е преименувана в “Социална медицина”.

През 1989 г. за асистент е избрана д-р Анжелика Велкова, която през 1994/95 г. завършва Магистърска степен по епидемиология в Университета Еразмус в Ротердам. През 2001 г. успешно защитава дисертация и от 2003 г. е избрана за „доцент”, а от 2012 г. за „професор“. Понастоящем заема длъжността във Факултет „Обществено здраве“ на Медицински Университет-София.

От учебната 1996/97 год. на катедрата е възложена организацията на обучението по нова за ВМИ-Плевен и за страната специалност - “Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” (с две професионални квалификации - “Ръководител на здравни грижи” и “Преподавател по практика в медицински колеж”). Програмата за тази специалност е разработена в рамките на техническото сътрудничество с Европейския съюз - проект ФАР с участието на експерти от Франция и Белгия. Доц. Грънчарова е избрана за ръководител на новата специалност.

През 1998 г. са избрани 2 нови асистенти за специалността “Медицина”- д-р Станислав Витанов (работил до 2000 г.) и д-р Стела Георгиева и 2 асистенти за специалността “Здравни грижи” - Макрета Драганова и д-р Мариела Камбурова. В края на 1999 г. за асистент е избрана д-р Силвия Александрова, а през 2003 г. - Надя Велева, магистър по икономика.

През 2000 г. академичният състав на катедрата е попълнен с доцент по педагогика – доц. Вили Нишева.

През 2002-2004 г. д-р Силвия Александрова завършва 2-годишна Европейска магистърска програма по биоетика, осъществявана от 4 европейски университета.

През 2001-2003 г. асистентите Макрета Драганова и д-р Мариела Камбурова завършват магистърска програма по здравен мениджмънт.

От учебната 2001/2002 г. е разкрита магистърска програма след „бакалавър” по специалността „Здравни грижи”, а от учебната 2002/2003 се провежда и редовно обучение в бакалавърската степен по здравни грижи.

От 2002 г. катедрата е преименувана в “Социална медицина и здравен мениджмънт”.

Паралелно с участието си в българо-езичното и англоезичното преподаване в специалността “Медицина”, катедрата осъществява значителна част от преподаването и координира работата на другите преподаватели, участващи в бакалавърската и магистърска програма на специалността “Здравни грижи”.

През 2004 г. в катедрата работи гост-професор по линия на DAAD (Германски академичен обмен) – проф. Ханнеке ван Маанен, която изнася на английски 4 учебни модула: “Принципи на сестринската наука”, “Сестринска диагноза”, “Методология на изследователската работа” и “Обществено здраве и сестринство”.

Същата година Кирил Статев започва работа в катедрата като асистент по информационни технологии. Доц. Георги Цанев става ръководител на сектор Информационни технологии през 2005 г.

От 2005 до 2011 г. в катедрата работи Росица Коларова, перспективен млад кадър, която разработва дисертационен труд в Грьонинген, Холандия и понастоящем работи като изследовател в Университета в Оксфорд.

От 2006 г. към катедрата се присъединява Доц. Силвия Цветкова, която разгръща преподаването по различни модули в областите на психологията и педагогиката.

През 2008 г. в академичния състав на катедрата се включва Доц. Тони Веков, който успява да придобие научната степен „доктор на науките“ в 2011 г.

Успоредно с израстването на кадрите катедрата укрепва позициите си и привлича перспективни млади колеги. През 2014 г. след успешно издържани конкурси са назначени асистент Атанас Анов – магистър по философия от СУ „Климент Охридски“ и асистент Асен Сеизов – магистър по информатика и информационни системи. През 2015 г. д-р Дима Цанова се присъединява към състава на катедрата като асистент по социална медицина. През 2017 г. Елеонора Минева става асистент по медицинска статистика след спечелен конкурс. През 2019 доц. Пенка Стефанова, която работи като асистент в сектора по социална медицина в периода 2011 – 2013 г., се присъединява отново към катедрата.

Независимо от огромната учебна натовареност, академичният състав на катедрата работи самостоятелно и в сътрудничество с редица други катедри в следните основни научни направления: епидемиологичен анализ и оценка на състоянието и процесите на общественото здраве в България и Европейския регион; потребности, управление и развитие на здравните грижи в България; социална геронтология - здравен статус, социални проблеми, потребление на здравна и медицинска помощ, нови подходи в работата на общопрактикуващия лекар със старите хора; проблеми на етиката в медицинската практика; здравно-обусловено качество на живот при здрави лица и пациенти с различни заболявания; промоция на здравето в училищата; медико-социални проблеми в детската възраст; мениджмънт на хосписните грижи; управленска и бизнес етика. Резултатите от тази дейност са публикувани в много наши и чужди списания и се използват широко в учебния процес.

Катедрата има утвърдени контакти с европейски и международни институции в областта на общественото здраве, биоетиката и клиничната етика. Учебното съдържание по преподаваните дисциплини непрекъснато се осъвременява, а в периода 2013/2014 г. академичният състав на катедрата активно се включи в реализирането на първото по рода си дистанционно обучение за цялостна магистърска програма по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.