Сектор "Информационни технологии"

 

Сектор "Информационни технологии" е създаден в структурата на Медицински университет – Плевен през юни 2005 г. и по него време е в състава на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии” от факултет „Обществено здраве”. През 2014 год. в състава на сектора се интегрират и учебни дисциплини в направлението на медицинската статистиката и биостатистиката, в резултат на което той е преименуван в Сектор "Информационни технологии" и вече е в състава на новосформираната катедра "Общественоздравни науки".

 

Към настоящия момент в сектора работят четирима преподаватели от академичния състав на катедрата. По въпроси, свързани с компютърното информационно осигуряване на университета и поддържане на неговия Интернет сайт в работата на сектора често вземат участие и специалисти от обслужващото звено "Център за информационно обслужване", както и програмист-информатикът от Телекомуникационния ендосскопски център (ТЕЛЕЦ) на МУ-Плевен. Основната част от преподавателите в сектора ръководят на функционален принцип и обслужващото звено Център за дистанционно обучение (ЦДО), където изпълняват редица функции по поддържане на Системата за дистанционно обучение (СДО).

 

Състав на Сектор "Информационни технологии":


Доц. инж. Георги Цанев, д.т.; Гл. ас. д-р Кирил Статев и Инж. Асен Сеизов, Ас. Елеонора Минева. За всеки един от преподавателите в сайта на катедрата е представено подробно СV.

Основна задача на преподавателите от сектора е да осъществяват обучение в областта на компютърните информационни технологии, медицинската статистика и биостатистиката. В сектора се водят лекции и упражнения по дисциплини от учебните планове на Университета, основните от които са Информатика, Медицинската информатиката, Компютърните информационни технологии в управлението на здравеопазването, Медицинска статистика, Методология на научноизследователската работа и други. Обучението по тези дисциплини се води в различни форми на студенти от Университета по редица специалности като „Медицина”, „Фармация”, "Управление на здравните грижи", „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и други. Освен в основните звена на Университета, преподавателите водят обучение по тези или сродни на тях дисциплини и в Медицинския колеж, който е към структурата на Университета. Част от преподавателите водят лекционни курсове по същите или сродни учебни дисциплини и в други висши училища от страната.

Освен пред студентите в различните форми на обучение, преподавателите от сектора участвуват активно и в разнообразни, сертифицирани към Университета, квалификационни курсове от направлението на компютърните технологии, статистиката и биостатистиката за специалисти с висше и средно образование от състава на Университета, Университетската болница, Медицинските колежи и други категории от града и региона. За всички обучаеми завършили сертификационните курсове се издава удостоверение по образец, регистриран в Министерството на образованието и науката и подписано от Ректора на Университета.

 

Катедрата, чрез сектора членува в Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии - АОКСИТ.

Виж сайта на АОКСИТ, чрез връзката по-долу:

  

 

Осигурено е високо ниво на преподаване и контрол на придобитите знания, съобразено с нивото на компютърните технологии, съвременните информационни системи и опита на водещи университети от страната и света. Основни акценти в учебното съдържание и преподаването са основите и специфичните особености на съвременните компютърни информационни технологии, средствата за автоматизирана обработка на информацията в областта на медицината, общественото здраве и здравеопазването, медицинската статистика и методологията на научноизследователската работа. За контрол на знанията в сектора се използват разнообразни обективни, добре апробирани в практиката и утвърдени в света форми. основната от тях е тестовия контрол в неговите основни и специфични разновидности. За осигуряване на високо качество на обучението, преподавателите от сектора активно използват възможностите на внедрената система за дистанционно обучение, където са интегрирани и предоставени на обучаемите стотици слайдове, множество системи за тестов контрол и пълнотекстово съдържание. 

Учебната база с която секторът разполага и поддържа, включва компютърни кабинети, зали за електронно обучение, оборудвани с компютърна техника и университетска академична компютърна мрежа. Секторът се явява основен проводник и изпълнител на всички основни дейности по инициативата и реализираните по силата на нея проекти „Виртуална компютърна катедра – Джон Атанасов”, „Виртуален факултет” и „Виртуален университет”. Само по тези проекти, координирани директно от Агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационни технологии” в Университета са доставени безвъзмездно голям брой съвременни компютри, сървърно
и офис оборудване. Пак по линията на проект с шифър BUL/02/005/01/99, координиран от сектора и воден от Фондация „Технологии на информационното общество” – София стана възможно и е факт включването на Университета към Пан-европейската високотехнологична мулти-гигабитова изследователска мрежа GEANT. По силата на този проект в Университета бе изградена оптична връзка и се оборудва комуникационен център за доставка и разпределение на високоскоростен Гигабайтов Интернет трафик. За по-голяма оперативност и гъвкавост в използване на доставения Интернет трафик на територията на Университета са изградени и точки за безжичен достъп до мрежата, които покриват значителна част от територията на закрити и открити площи в МУ - Плевен. Към настоящия момент в сектора се работи активно по актуализиране на учебните програми и учебното съдържание по преподаваните дисциплини, усъвършенстване на компютърните университетски мрежи, въвеждането и утвърждаването на дистанционната форма на обучение и административното информационното обслужване на студентите, докторантите и преподавателите от състава на Университета. 

През 2012 год. Университета участва и спечели Европейски проект за дистанционно обучение на стойност около 800 хиляди лева. Всички дейности по този проект се ръководеха и координираха от екипа на сектора, като в резултат на това в МУ - Плевен бе внедрена Система за дистанционно обучение и бяха доставени 32 съвременни компютърни конфигурации и различни други комуникационни системи и софтуер. За въвеждане на дистанционни форми за обучение и самоподготовка през 2015 год. в университета бе сформиран Център за дистанционно обучение, чийто основен екип и ръководство е от преподаватели на сектора. Сектора участва активно и в първата акредитирана в страната дистанционна магистърска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" за лекари и други специалисти с висше образование, които притежават вече магистърска степен по друга специалност.


За по-ефективното управление и реализиране на дейностите свързани с компютърното информационно осигуряване, неговото координиране и развитие, на базата на Сектора по информационни технологии, в Университета е сформиран и работи Съвет по информационна дейност, като помощен консултативен орган на Ректора. В състава на съвета са включени специалисти преподаватели и административен персонал от всички основни и обслужващи звена на Университета. Съветът се ръководи от сектора, като обсъжда и предлага на ректора или неговите заместници:

 • мероприятия свързани с поддържане и развиване на университетските жични и безжични компютърни мрежи;
 • експертни становища и предложения по Интернет доставката и разпределението на информационния трафик между абонатите в мрежата;
 • становища и проекти по компютърното информационно обслужване на абонатите в мрежата на Университета;
 • проекти и предложения по Интернет сайта на Университета и мероприятия за неговото оптимизиране, откриване на нови рубрики, форуми и други;
 • становища по направени предложения от академичния, административния, обслужващия персонал на Университета и неговите обучаеми;
 • експертни становища и предложения по софтуерното осигуряване на Университета и резултати от осъществяван контрол по използваните програмни продукти, инсталирани върху компютрите на МУ – Плевен;
 • мнения и становища по абонаментното и гаранционно поддържане на апаратното и програмно осигуряване на компютрите, компютърните мрежи и получавания трафик по линия на Интернет доставките;
 • становища и предложения по други въпроси в направлението на компютърните информационни технологии.

  Основните направления, по които сектора работи са:
 • Компютърни архитектури и тяхното приложение в системата на здравеопазването;
 • Операционни системи и организация на информацията в компютрите;
 • Приложение на компютрите в офис автоматизацията;
 • Локални и глобални компютърни мрежи и услуги предлагани от тях;
 • Автоматизация на тестовия контрол;
 • Дистанционно обучение и контрол на знанията;
 • Оптимизиране на компютърните мрежи и Интернет доставката;
 • Въвеждане на автоматизирано административно обслужване;
 • Биостатистиката в медицинската практика и обучението на медицински специалисти;
 • Методология на научно-изследователската работа.

Преподавателите от сектора са подготвили и издали повече от 5 учебни пособия, презентационни учебни материали голям набор от тестове за обучение и контрол в областта на компютърните информационни технологии и биостатистиката, проекти за нормативни и поднормативни актове и други документи по линията на компютърното информационно осигуряване. Всички асистенти от сектора към настоящия момент са докторанти, някои от които са пред защита на дисертациите си.