12.07.2021 г.
Стефка Ачкова Иванова, дф – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.3. Фармация, специалност "Фармацевтична химия":