Сектор „Медицина на бедствените ситуации”

Секторът по „Медицина на бедствените ситуации” е разкрит като катедра през 1975 г. с ръководител проф. д-р Христо Нечев, д.м.н. От 1989 до 2002 неин ръководител е проф. д-р Пенчо Цветков Съловски, д.м.н. След това секторът е оглавен от доц. д-р Венета Любенова Шопова, д.м., а от 2015-та година ръководител е доц.д-р Виолета Йорданова Данчева, дм.

Академичен състав на сектора:

  • Доц. д-р Виолета Йорданова Данчева, Ръководител  сектор, специалност „МБС“; тел: 064 884 258; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Асистент д-р Росица Василева Петрова, тел. 064 884 288; e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини от академичния състав на сектора в бакалавърски и магистърски програми на факултет „Обществено здраве”

  • Учебно-преподавателската дейност включва лекции и упражнения на студенти от специалностите: 

  • Управление на здравните грижи – магистри и бакалаври; 

  • Медицинска рехабилитация и ерготерапия;

  • Опазване и контрол на общественото здраве

Преподавани дисциплини от академичния състав на сектора в други основни факултети и звена на МУ – Плевен

Факултет по медицина - Учебно-преподавателската дейност включва лекции и практически упражнения на студенти от специалност „Медицина“ (англоезично и българоезично обучение)л

ФЗГ - Медицинско осигурявани при бедствени ситуации за специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Медицински колеж – Медицина на бедствените ситуации и Радиобиология за специалности „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“

Учебно-преподавателската дейност включва лекции и упражнения на студенти от специалностите:

Основно направление в обучението на сектор „Медицина на бедствените ситуации”

Основно направление в обучението по медицина на бедствените ситуации е изучаване на биологичното действие на йонизиращата радиация, клиника, лечение и профилактика на радиационните поражения поражения. Важно направление в учебния процес е токсикологията на най-често срещаните отравяния при аварийни условия, разпространение, патогенеза, клиника, диагноза и диференциална диагноза, профилактика и лечение. Съществена част от обучението по МБС е мениджмънт на бедствените ситуации – организация и обем на медицинската помощ при масови поражения на хора по време на бедствия и аварии, медицински и медико-организационни проблеми, триаж, системи на ЛЕО и ХПО..

Основни направления в научноизследователската работа на сектор „Медицина на бедствените ситуации”:

Ранни биологични ефекти в белите дробове пир изолирано и комбинирано въздействие на йонизираща радиация и широко разпространени производствени и битови отрови;

Роля на липидната пероксидация и антиоксидантната защитна система при комбинирано увреждане на химични и радиационни фактори;

Диагностична стойност на някои маркери за цитотоксичност в бронхоалвеоларната лаважна течност при комбинирано увреждане на организма;

Изследване действието на антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и антиоксидантна защита в белите дробове на плъхове, в условията на оксидативен стрес и върху маркери на възпаление и пролиферация, след целотелесно облъчване;

Изследване действието на различни класове антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и основни звена на антиоксидантната защитна система в белите дробове при заболявания/медикаменти провокиращи  оксидативен стрес.

Колективът на сектора беше основен изпълнител, съвместно с Националния борд по радиологична защита на Великобритания, на научен проект, финасиран от Европейския съюз (1994-1995 г.). Резултатите от научноизследователската работа в сектора са публикувани в повече от 70 български и реномирани чуждестранни научни списания като: Human Exp Toxicol, Radiat Environ Biophys, Environ Res, Environ Health Persp, Am J IndMed, JOccupEnvironMed, EnvironToxicolPharmacol, theScientificWorldJournal, OJRD, Respirology и др с общ импакт фактор над 40. Реализирани са над 100 научни съобщения, от които 21 на международни конгреси и конференции.

Издадени учебници и учебни пособия  от академичня състав на сектора:

Disaster medicine (detailed plans of lectures)

Химически, ядрен и биологичен тероризъм – медицински аспекти (2006), съавтор в научна студия

Медицина на катастрофите –учебник, 1995, съавт.

Материално-техническа  база на сектора:

Секторът е разположен на първия етаж в Ректорат - 1 на МУ – Плевен, където основно се осъществява и обучението по дисциплината „Медицина на бедствените ситуации“.  Учебният процес, реализиран от преподавателския състав се обезпечава  със съвременни информационни средства – мултимедия, преносим компютър, шрайбпроектор и др. Учебно-материалната база на катедрата включва 1 реновирана учебна зала с бяла дъска, екран  и три лаборатории. За отделни занятия и лекции се използва и другата учебна база на университета.