Сектор “Физиология”

Катедра “Физиология” при ВМИ - гр. Плевен е създадена в началото на 1975 година с ръководител професор д-р Стефан Попов. През същата година са избрани и първите четирима асистенти – д-р Н. Недкова, д-р Т. Пенчева, д-р Н. Симеонов и д-р И. Топузов. Една година след това е избрана и д-р Р. Гиндева.

За кратко време са осигурени материално-техническите средства, необходими за осъществяване на пълноценен учебен процес. Обучението на студенти започва от есента на 1975 год. От 1977 год. към катедрата е включено и преподаването по спортна медицина от д-р Ц. Ламбев. Научната проблематика, разработвана в катедрата през този период е свързана с механизмите за регулация на сърдечно-съдовата система. На различни научни форуми са представени 20 доклада и е призната една рационализация на д-р Н. Симеонов. От 1980 год. до 1986 год. ръководител на катедрата е доцент д-р Димитър Страшимиров. През 1984 година след конкурс са назначени асистентите д-р Н. Колев и д-р З. Радионова, а в началото на 1985 година - д-р Л. Халачева и д-р Б. Русева. Доц. Страшимиров насочва изследователската дейност към ендокринните аспекти в регулацията на артериалното налягане. Под негово ръководство през 1986 год. д-р Недко Симеонов защитава дисертационен труд “Пресорен ефект на някои хормони при плъхове с променен тиреоиден статус”. За този период участията в научни форуми и публикации са 61 и е призната втора рационализация на д-р Т. Пенчева, д-р Р. Гиндева и доц. Страшимиров. От 1988 год. до 1994 год. ръководител на кат. “Физиология” е доц. д-р Никола Танков. През този период се усъвършенствуват формите за контрол и оценка знанията на студентите чрез широко прилагане на тестови методи за изпитване. Разширява се и обхватът на изследователската дейност като членове на катедрата се включват в научни колективи с други звена на института, както и с кат. “Физиология” на Медицински Университет - София. Резултатите са представени в 51 доклада и публикации. От 1996 год. до 2005 год. ръководител на катедрата е доц. д-р Татяна Гавриленко. Развиват се и се задълбочават връзките на катедрата с други научни институции както във вътрешен, така и в международен план. Установено е ползотворно сътрудничество с Института по физиология на БАН. През 1997 год. доц. Т. Гавриленко и д-р З. Радионова участват в работна среща-школа “Преподаване по физиология”, организирана от Международното дружество по физиологични науки (IUPS), проведена в Репино - Санкт Петербург, Русия. След този форум усилията в катедрата са насочени към модернизиране на методите на преподаване и оценяване на студентите. В тази връзка е и специализацията на д-р З. Радионова в САЩ с едногодишна стипендия от Educational Commission for Foreign Medical Graduates през 1998 – 1999 год. Научната продукция на сътрудниците в катедрата през този период е включена в общо 70 доклада и публикации, като през 2006 год. д-р Радионова защитава успешно дисертационен труд на тема “Проблемно-базираното обучение на студенти по медицина”. През 2007 год. за доцент към катедрата е избран д-р Валери Николов, д.м. През 2009 год. катедра  „Физиология” и сектор „Патологична физиология” са обединени в обща катедра „Физиология и патологична физиология”. През същата година доц. Валери Николов е избран за ръководител на сектор  „Физиология” и изпълнява тази длъжност до 2011 год., когато напуска университета. През 2011 год. д-р З. Радионова се хабилитира като доцент във ФОЗ на МУ-Плевен по н.с. „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.   През месец април  2012 год. д-р Боряна Русева успешно защитава дисертация на тема „Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо-  и хипертензия –  експериментални проучвания” за присъждане на ОНС „Доктор” по н.с. „Физиология на животните и човека”. Избрана е за доцент по физиология през м. януари 2013 год., а от м. ноември 2015 год. е ръководител сектор „Физиология”. През 2014 год. за асистент в сектора е избрана д-р Цветелина Петкова – Маринова, а през 2016 г. д-р Татяна Симеонова. Академичният състав на сектора включва един доцент и пет асистенти на ОТД. За периода 2010 – 2015 год. от сектор „Физиология” са реализирани 16 публикации в чужбина и 16  - в България, вкл. едно учебно  помагало ”Тестове по физиология за студенти по медицина”, 38 участия с доклади и постери в научни форуми у нас и четири – в чужбина.

Основни направления в научно-изследователската дейност на сектора са:

  1. Роля на някои микроелементи (селен и цинк) за функционалното състояние на сърдечно-съдовата и ендокринна система
  2. Ролята на хепсидина и някои микроелементи (селен и мед) върху регулацията на железния метаболизъм
  3. Извънскелетни ефекти на витамин Д
  4. Сетивно-двигателна адаптация и функционална организация на рязко развито изометрично усилие на ръкохвата
  5. Влияние на възрастта върху зрително-мануалната адаптация към зрителни деформации
  6. Иновационни подходи в медицинското образование