Управление на времето

Управление на времето

“Управление на времето”

доц. Макрета Драганова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-195-3

 

Анотация:

Предлаганата монография е предназначена както за сту-дентите от специалностите „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, така и за практи-куващи здравен мениджмънт. Поради универсалния характер на ресурса „време“, може да се каже, че предлаганото учебно пома-гало е подходящо четиво за всеки, който се стреми „да постига повече резултати за възможно по-малко време!

Основната цел, която си поставяме е да се акцентира вър-ху значимостта на този неумолимо „летящ ресурс“ сред „произ-водителите“ на здравни и медицински услуги и да провокира „червената лампа“ в съзнанието на съответните мениджъри от-носно пълноценното му оползотворяване!