УНИВЕРСИТЕТСКО ХРАНЕНЕ. Съвременни проблеми

УНИВЕРСИТЕТСКО ХРАНЕНЕ. Съвременни проблеми

“УНИВЕРСИТЕТСКО ХРАНЕНЕ. Съвременни проблеми“ - монография
Автор: Доц. д-р Ваня Бирданова, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-235-6

Анотация:

Съгласно Хартата на Отава (1986 г.) здравето може да бъде опазено и укрепено най-добре в места, където хората живеят, работят и обичат. Университетската институция събира и обеднява в едно не само настоящи и бъдещи професионалисти, но и хора с мисия, и създава уникалната възможност за насърчаване на здравето и здравословния начин на живот.

Университетите могат да провеждат политики за предпазване и насърчаване на здравето и здравословния начин на живот, чрез създаване на подходяща академична среда и интегриране на здраве в хода на обучението и в образователния процес.

Разработването на концепцията за здраве в университетите е сериозно предизвикателство, особено за страните от Източна Европа, където почти не е работено по внедряването на такъв тип здравно-образователен проект.

Посланията и директивите на редица български и международни документи акцентират върху усилията за насърчаване на здравно поведение и здравословен начин на живот сред университетската популация, който да утвърждава здравословно хранене, повишена физическа активност и потенцира дейности, свързани с опазването на околната среда. Значимостта на тези действия се обуславя от нарастването в световен мащаб на ръста на хроничните неинфекциозни болести и увеличената им честота сред младите хора…

Настоящата монография е предназначена за студенти, специалисти от сферата на общественото здраве, както и за лекари от различни клинични специалности, които се интересуват от съвременните проблеми на храненето при млади хора.