17.11.2020 г.
Д-р Петя Петрова Чавеева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността "Акушерство и гинекология":