Сектор "Спорт"

Сектор „Спорт“, бивш център  „Физическо възпитание и спорт“ е създаден първоначално през 1974 г., като от 2006 е част от структурата на катедра ФМРЕТС.  От 1994 г. ръководител сектор е доц. Атанас Атанасов, дп. От 2017 г., длъжността „Ръководител сектор“ изпълнява доц. Искра Стефанова Илиева, д.п.

В момента научно – преподавателският състав на сектора включва двама доценти, един асистент и трима преподавателя. От началото на създаването на сектора (центъра) е защитен един дисертационен труд за научната степен „доктор“. Придобити са две академични длъжности „доцент“. Секторът разполага с много добра закрита и открита спортна и материална база, в която се провеждат практическите занимания със студенти от I-ви до IV-ти курс във всички редовни специалности в университета, по учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ и цялостната спортно – тренировъчна и състезателна дейност. През 2013 година е открит изцяло ремонтираният и материално осигурен спортен комплекс „Проф. д-р Недко Кючуков“ (в памет на основателя на висшето училище и негов първи ректор). По този начин се дава възможност на студентите да придобият и усъвършенстват практически умения и навици в спортове като баскетбол, волейбол, футбол, тенис на корт, тенис на маса, бадминтон, културизъм, аеробика, спортно катерене.

Научно – изследователската дейност на сектор „Спорт“ е ориентирана към изследователска и внедрителна дейност, свързана с проблемите на физическото възпитание и спорта сред учащата се младеж, отнасящи се до оптимизиране на учебните програми и повишаване на ефективността от използваните средства.

Направените проучвания могат да се използват в практиката на физическото възпитание и спорта в образователната ни система.