08.02.2024 г. д-р Преслава Михайлова Христова-Трифонова, дм

08.02.2024 г.
д-р Преслава Михайлова Христова-Трифонова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Микробиология", Професионално направление: 7.1. "Медицина":

 • Заключително заседание на научното жури – 27.02.2024 г., от 11:30 ч., Зала №3, Катедра "Микробиология и вирусология" при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р М. Средкова, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Е. Кьолеян-Христова, дм
  3. Проф. д-р М. Карчева, дм
  4. Проф. д-р Г. Ганчева, дм
  5. Доц. д-р В. Райкова, дм