Анотация на специалността

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”  е разкрита през 1974 год.

През 2016 год. специалността е акредитирана с оценка 8,95 за 5 годишен период – до 2021 год.

Медицинският лаборант е лице с висше образование. Обучението се извършва в Мед. колеж и отговаря на изискванията на ЗВО и Наредбата за ЕДИ за образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” в професионално направление „Здравни грижи.”

Медицинският лаборант получава знания, умения и специфични компетенции, гарантиращи професионално упражняване на професията във всички диагностични лаборатории в системата на здравеопазването.

Медицинският лаборант е част от здравният екип, със свои специфични задачи и професионална отговорност. Той работи съвместно с лекаря, като изпълнява отговорни дейности в различни сектори на здравеопазването.

В учебния план на специалността са включени социални, общо-медицински и профилни учебни дисциплини, които осигуряват широкопрофилна подготовка на студентите в областта на здравните грижи и лабораторната диагностика, умения за работа в екип и комуникативни умения.

Клиничното обучение се провежда в съвременни бази, получили положителна акредитация. Основна база за обучение е Университетската болница.

След дипломиране медицинските лаборанти имат професионална реализация в  диагностични лаборатории по микробиология, вирусология, серология, цитохимия,  хистология, паразитология, имунология, клинична лаборатория, медицинска генетика, научно-изследователски и други лаборатории.

Медицинският лаборант може да продължи обучението си по бакалавърска и магистърска програми по Управление на здравните грижи.