ХОСПИСНИ ГРИЖИ - МЕНИДЖМЪНТ И ЕТИКА - Второ преработено издание

ХОСПИСНИ ГРИЖИ - МЕНИДЖМЪНТ И ЕТИКА - Второ преработено издание

 

“Хосписни грижи - мениджмънт и етика”
© д-р Силвия Стоянова Александрова
Второ преработено издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-047-6

Анотация:

Последното десетилетие свидетелства за силно нарастване на вниманието и ангажираността на държавните и неправителствените организации в целия свят към развитието на хосписните/палиативните грижи. Специално внимание се отделя на страните от Централна и Източна Европа. През 1999 г. се създава Международна организация ECEPT (Eastern and Central Europe Task Force) с цел подпомагане реализацията на задачите от Познанската Декларация от 1998 г. През 2003 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа приема Препоръка N 23 към страните-членки относно организацията на палиативните грижи.

През март 2005 г. по време на 2-та глобална среща на националните асоциации по хосписни и палиативни грижи е приета Декларацията от Корея, която подчертава, че всички правителства трябва да включат хосписните и палиативни грижи като част от своята държавна здравна политика. В този дух е и Становището от Белградската конференция на Европейската асоциация по хосписни и палиативни грижи, проведена на 20-21 октомври 2005 г. На 8 октомври 2005 г. бе отпразнуван за пръв път Международния ден на хосписните и палиативни грижи с много инициативи във всички страни по света.

Монографията “Хосписни грижи – мениджмънт и етика” е предназначена за широката медицинска общност - за лекари, сестри, студенти по медицина, студенти от медицинските колежи, бакалаври и магистри по здравни грижи, които вече работят или възнамеряват да развиват хосписни/палиативни грижи. Първото издание на монографията е отличено с грамота на Съюза на учените в България в конкурса за високи научни постижения през 2004 г. в категория „Учени до 35 години”.
За краткия период от 3 години между първото и второто издание на настоящия труд, у нас също се наблюдава нарастване на интереса към палиативните/хосписните грижи. В рамките на редица проекти на фондация „Отворено общество” се появиха ценни публикации. Нараства броят на регистрираните хосписи. Тяхната дейност обаче се свежда предимно до обслужване по домовете на болни с широк спектър медико-социални проблеми. Липсва координиращо звено на национално ниво, което да трансферира богатия опит на Европа и САЩ в развитието на хосписните грижи. Палиативната медицина все още не е включена в учебните планове по медицина и сестринство у нас. Този труд не си поставя за цел да третира лечебни схеми при терминално болните. За това има много монографии, ръководства, справочници. Нашата цел е да привлечем вниманието върху същността на палиативните грижи, да запознаем здравните професионалисти и другите ангажирани лица с предпоставките за възникване и историческото развитие на хосписите, с организационните форми на модерното хоспис движение, с дейността на хосписите в редица развити страни, с функциите на членовете на мултидисциплинарния екип за хосписни/палиативни грижи, с етичните и психосоциални аспекти и с философията на палиативните грижи. Термините “хосписни грижи” и “палиативни грижи” в текста се използват често като синоними, но се отдава предпочитание на понятието “палиативни грижи”, а хосписните грижи се разглеждат предимно като организационни форми и институции, в които оказваната помощ на терминално болните се състои в палиативни грижи. Трудът е в обем от 168 страници, разпределени в 11 глави и 8 приложения на декларации и становища. Използвани са 136 литературни източника (21 на кирилица и 115 на латиница).
Надяваме се, че това издание ще помогне за утвърждаването на хосписните/палиативните грижи като важно направление на здравната помощ у нас.


Д-р Силвия Александрова, магистър по медицина, магистър по биоетика
октомври 2005 г.