Сектор „Очни болести”

 

През 1974 г., на базата на Очното отделение към Окръжна болница - гр. Плевен, е формирана катедра по Очни болести с ръководител доц. д-р Л. Луков. От 1981 г. ръководител на катедрата е доц. д-р И. Маждракова, а от 1990 г. доц. д-р Ч. Балабанов. От 2000 г. е Клиника по очни болести” към Катедра "Очни болести, УНГ болести, ЛЧХ с ХС” с ръководител доц. д-р И. Стоянов. От 2005 г. Ръководител на катедрата е доц. д-р Ч. Балабанов.

 

През 1974 г., на базата на Очното отделение при Окръжна болница – гр. Плевен, е формирана Катедра по очни болести с ръководител доц. д-р Л. Луков. От 1981 г. ръководител на катедрата е доц. д-р И. Маждракова, а от 1990 г. доц. д-р Ч. Балабанов. От 2000 г. е Клиника по очни болести към Катедра "Очни болести, УНГ болести, ЛЧХ с ХС” с ръководител доц. д-р И. Стоянов. От 2005 г. Ръководител на катедрата е Проф. д-р Ч. Балабанов

 

В клиниката се провежда обучение на български и чуждестранни студенти от факултетите „Медицина” и „Здравни грижи”. На чуждестранните студенти се провежда англоезично обучение.

Клиниката е база за специализация по дисциплината „Очни болести” и ежегодно в нея cе обучават средно по 3 – 4 лекари за период от 4 години. 

Целогодишно се провеждат 3 – 4  модула по очни болести за общопрактикуващи лекари, специализиращи общa медицина.

Базата за обучение разполага с учебни зали, оборудвани с видео- и аудиотехника за връзка с операционните зали и опериращия екип, прожекционна техника и учебни материали.

Клиниката по очни болести разполага със съвременна диагностична апаратура (компютърен периметър, Ret-Cam, А и B сканиращ ехограф, пахиметър, фотошпалт лампа и др).

Хирургичната дейност е обезпечена с модерна апаратура.

В клиниката се извършват всички съвременни хирургични интервенции, с изключение на витреална хирургия. Клиниката е една от водещите в областта на роговичната трансплантация, окулопластичната хирургия  и детската офталмология.

За периода след 1990 г. са защитени  четири дисертационни труда за придобиване на научната степен „Доктор".

Научно-изследователската дейност на клиниката е насочена предимно към заболяванията на предния очен сегмент, окулопластичната хирургия и детската офталмология. Научните теми са актуални и ориентирани към офталмологичната практика.

През 2006, 2008 и 2010 г. са проведени успешно национални конференции на тема: „Тумори на окото и очните придатъци” с международно участие.

Научно-преподавателският състав на клиниката включва един професор, един доцент и двама асистенти със специалност по очни болести. Провежда се непрекъсната квалификация на академичния състав и на лекарите – ординатори чрез участие в специализирани курсове и научни форуми у нас и в чужбина.