СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ

„СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ”
монография
Автор: Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-255-4

Анотация:
„Семейството е един от шедьоврите на природата“ – пише Дж. Сантаяна.
Семейството е мястото, където се развива, поддържа и променя здравното поведение, поради което семейния подход в профилактиката на заболяванията може драматично да подобри индивидуалното и общественото здраве.
Знанията за семейството са необходими на всеки един здравен специалист, но те са особено необходими за работата на специалиста по обществено здраве, тъй като семейството може да се разглежда като най-малката популация в обществото.
Защо са необходими знанията за семейството в сферата на общественото здраве:
1. Семейството е основна единица на обществото.
2. Семейството е естествената жизнена среда на човека, поради което проблемите на индивидуалното здраве не могат и не трябва да се разглеждат откъснато от семейството.
3. Всяко семейство има свои специфични характеристики, традиции и навици, които имат определящо значение за здравето на всеки един от членовете му.
4. Семейството е благодатен модел за изучаване на триединната същност на здравето: биологична, психична и социална.
5. Семейната среда често пъти е етиологичен фактор за някои заболявания.
6. Семейството – като микросоциална среда със своите специфични характеристики – има решаваща роля по отношение на:
a. Профилактиката на заболяванията;
b. Грижите за опазване на здравето;
c. Ограничаване на хроничната и дегенеративна патология;
d. Ранното откриване на заболяванията и правилното им лечение.
7. В различните фази от своето развитие всяко семейство има специфични здравни проблеми, което определя и твърде различни по характер потребности от здравни грижи.
8. Семейството оказва своеобразно влияние върху протичането и изхода на заболяването на всеки свой член.
9. Семейството може да подпомага решаването на здравните проблеми на всеки негов член съобразно специфичните особености на семейния организъм.
10. Семейството е първичната среда, в която се раждат, формират и развиват здравните проблеми на общността.
Приложението от здравните специалисти на семейно ориентиран подход за профилактика и лечение на заболяванията може да доведе до по-добри физически и психически здравни резултати при множество заболявания и през целия живот на индивида и семейството.