Материално – техническа база на катедрата

Катедрата е разположена на III-ти иIV-ти етаж в сградата на Ректорат 1 на МУ – Плевен. Там се провеждат и голямата част от базовите за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ дисциплини.

 

Катедрата работи в тясна колаборация с клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ – Плевен, където се провежда и основната част от практическото клинично обучение на студентите от специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия. Катедрата разполага с добра материално – техническа база за обучението по практическите дисциплини (базови за специалността), включително два оборудвани кабинета с медицински кушетки и уреди за рехабилитация и един съвременно оборудван кабинет за функционална диагностика на кардио – респираторната система. Практическото обучение за боравене с технически средства и машини (базово за ерготерапевтичната дейност) се осигурява в напълно и най – съвременно оборудван кабинет, изпълняващ изискванията за този род дейност.

Катедрата разполага с 3 лекционни зали, обезпечени с модерни мултимедийни проектори и бели дъски за интерактивно обучение на студентите в специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

С цел максимално онагледяване, катедрата разполага с множество анатомични макети, чрез които студентите имат възможност за детайлно вникване в учебния материал.

За изучаване на базовите практически дисциплини, преподавани от академичния състав на катедрата са осигурени необходимите уреди и пособия, в т.ч съвременен комбиниран апарат за физикална терапия.