14.07.2023 г.
Доц. д-р Боян Атанасов Стойков, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Урология":