Анотация на специалността

АКУШЕРКА

Прием: държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”, 4-годишен период на обучение, редовна форма.
Конкурс:

  1. Завършилите средно образование преди 2008 г. кандидатстват с полагане на
    приемен изпит-тест по биология
  2. Завършилите средно образование след 2008г.:
  • Положилите държавен зрелостен изпит по биология, могат да кандидатстват по избор с оценката от него или с приемен изпит-тест по биология;
  • Неположилите държавен зрелостен изпит по биология кандидатстват с приемен изпит-тест по биология;

Обучение:

Студентите от тези специалности се обучават по съвременни учебни планове, включващи общомедицински клинични специални и хуманитарни дисциплини. Нивото на подготовката им отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика и съответства на националните и европейски стандарти. Осъществява се от висококвалифицирани преподаватели.

Обучението включва теоретична и клинична подготовка.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Клиничната подготовка се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Основната задача на акушерката е първичната профилактика , общите и специални акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др.

Завършилите акушерки могат да работят в държавните, общинските и частните здравни заведения. Акушерката има право да организира и ръководи здравни структури за промоция на здравето, здравна профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните семейства – женски и детски консултации, училища за родители, училища за кърмене и др.

Дипломираните студенти намират успешна реализация в страната и чужбина.