27.09.2023 г.
Д-р Венеция Цветкова Божанова /Боцова/, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Педиатрия":