Сектор "Дерматология и венерология"

 

Сектор „Дерматология и Венерология” първоначално е създаден като катедра през 1977 на базата на ОКВД Плевен и Онкодерматологично отделение към Окръжен онко-диспансер.

 

 

Научно-преподавателския състав на Сектора по „Дерматология и венерология”  включва 2-ма доценти – Доц. д-р Димитър Господинов, д.м. и Доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м. и 2-ма главни асистенти – д-р Верка Павлова и д-р Мая Алексиева, всички с придобита специалност „Дерматология и венерология”.

 

Първият ръководител е проф. д-р Белизар Баждеков, а първите назначени асистенти са д-р Мариана Трашлиева-Койчева, д-р Емил Петранов и д-р Славка Тодорова. Катедрата съществува до 2003 год., като с настъпили структурни промени в университета, става сектор към обединени катедри по „Обща медицина и дермато-венерология“,  „Дерматология, венерология, клинична имунология и алергология“ и „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология“. През годините ръководители на катедра „Дерматология и венерология“ са били утвърдени учени като доц. д-р Тома Филков (1978 – 1980 г.), доц. д-р Желю Чешмеджиев (1980 – 1983 г.), доц. д-р Мариана Трашлиева-Койчева (1983 – 2003 г.). Към момента академичният състав на сектора включва 1 професор, 1 доцент и 4 асистенти.

Преподаването на учебната дисциплина „Дерматология и венерология” за студенти медици от IV и V курс се осъществява на български и английски език, със съвременни атрактивни средства и методи на обучение. Лекциите (15 на брой) и упражненията (30 на брой) са богато илюстрирани, създадени са условия за работа с лежащо и амбулаторно болни. Секторът по „Дерматология и Венерология” е акредитиран като база за специализация в рамките на следдипломното обучение на лекари за придобиване на специалност, провежда се обучение на общо-практикуващи лекари в модул „Кожни и венерически болести”. Сектор „Дерматология и Венерология” е единственият университетски диагностичен и научно-изследователски център в централна Северна и Северозападна България, в който се реализират всички форми на дермато-венерологичната помощ, което позволява на обучаваните да усвоят най-съвременните методи за диагностика и лечение на кожно-венерологичните заболявания.

Научно-изследователската дейност е твърде разнообразна и съобразена с реалните тенденции в развитието на медицината на 21 век. Тя обхваща: нови терапевтични подходи при псориазис вулгарис и атопичен дерматит; имунологични проучвания на автоимунни кожни заболявания; разпространение, етиологични причини и лечение на различните форми на алергичния контактния дерматит; профилактика на ранната канцерогенеза; епидемиология и мутагенен анализ на някои наследствени кожни болести и синдроми; фототерапия на кожните болести. Защитените дисертации са 10 – 9 за ОНС „доктор“ (по медицина) и 1 за НС „доктор на науките. Към момента (май 2017 г.) се разработват 6 дисертационни труда за придобиване на ОНС „доктор“.

Международните контакти на сектор „Дерматология и венерология” са разнообразни и датират от началото на създаването на катедрата през 1977 г. Те са с университетски кожни клиники във Филаделфия, Фрайбург, Мюнхен, Йена, Цюрих, Париж, Загреб, Москва, СанктПетербург, St. John’s Institute of Dermatology, Лондон и др.

Секторът е организатор и домакин на 19 ежегодни национални научно-практически дерматологични конференции, IV-тинационален конгрес по дерматология и венерология с международноучастие (1995 г.), Младежки школи по практическа дерматология (1987 г. и 1995 г.).

Към сектор „Дерматология и Венерология” – Плевен са създадени и съдебно регистрирани Сдружение Булозна Епидермолиза България (1994 г, почетен председател доц. д-р МарианаТрашлиева, организационен секретар доц. д-р Ив. Йорданова); първото в страната дружество „Псориатик”, към Съюза на инвалидите (1996 г, председател проф.  д-р Д. Господинов) и „Сдружение Дерматология и венерология – Плевен” (2007 г.,председател проф. д-р Д.Господинов, научен секретар доц. д-р Ив. Йорданова)