ECG Handbook for medical students

„ECG Handbook for medical students“
Автори: Nadya Stancheva, MD,PhD;
Snezhana Tisheva, MD, DSc
Konstantin Gospodinov, MD, PhD
Учебно пособие
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-274-5

Анотация:
Електрокардиографията (ЕКГ), въпреки 110-годишната си история, остава един от най-широко използваните неинвазивни методи за изследване на сърцето в ежедневната практика. Изключително важно е още от студентската скамейка бъдещият лекар да придобие основни знания по ЕКГ.
У нас са издадени няколко ръководства по ЕКГ, но досега липсва ръководство, подпомагащо чуждоезиковото обучение по този раздел от вътрешните болести. Предственото за рецензиране учебно помагало за студенти медици е подготвено от сектора по Кардиология при гореспоменатата катедра.
Стегнато и удобно за възприемане са представени векторните принципи и правилата за регистриране на ЕКГ.