Публично състезание с предмет: Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет – Плевен

 

3-ПС / 08.11.2016 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 756753 и обявление ID 756755 на 08.11.2016 год.

 

Решение и обявление

Дата: 08.11.2016 год.

 

Документация валидна до 30.11.2016 год. вкл.

Дата: 08.11.2016 год.

 

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят

на 19.12.2016 г. от 10.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 14.12.2016 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 21.12.2016 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 10.01.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 10.01.2017 год.

 

Обявление за приключване на обществена поръчка.

Дата: 12.09.2018 год.