02.12.2019 г.
Дисертационен труд на д-р Кремена Атанасова Казанджиева за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Оториноларингология” на тема „Епидемиологично проучване на честотата на вроден слухов дефицит при деца до три годишна възраст и свързаните с това рискови фактори”: