Основни направления на изследователската работа на катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”

  • Развиване и утвърждаване на актуални терапевтични подходи към лечението на мускулно-скелетни и невро-мускулни дисфункции, при рехабилитацията на социално-значими заболявания.
  • Актуализиране и внедряване в клиничната практика на съвременни подходи за функционална диагностика, рехабилитация и профилактика на патологични и предклинични състояния на опорно – двигателния апарат, централната и периферна нервна система.
  • Високо специализирани методи на рехабилитационно поведение при артроскопски интервенции на малките и големи стави на ОДА.
  • Мануална терапия при ставни дисфукции на ОДА.
  • Приложение и внедряване в клиничната практика на високо специализирани терапевтични техники, при лечението и профилактика на мекотъканни дисфукции и предклинични състояния на ОДА.
  • Хабилитация и рехабилитация при вродени и придобити патологии в детската възраст.
  • Неврорехабилитация при социално значими и редки заболявания.