23.11.2023 г.
д-р Ирина Ангелова Декова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Обща хирургия", Професионално направление: 7.1. "Медицина":

 • Заключително заседание на научното жури – 08.12.2023 г., от 12:30 ч., Заседателна зала към Катедра "Хирургически болести" при УМБАЛ "Д-р Г. Странски"ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р Д. Стойков, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Р. Маджов, дмн
  3. Проф. д-р Г. Байчев, дм
  4. Доц. д-р П. Тончев, дм
  5. Доц. д-р П. Владова, дм