27.10.2021 г.
д-р Росица Василева Петрова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.1. "Медицина", специалност "Медицина на бедствените ситуации":

 • Заключително заседание на научното жури – 19.11.2021 г., от 13:00 часа, в зала № 189, Ректорат 1, МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р В. Данчева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Х. Романова-Радева, дмн
  3. Проф. М. Израел, дм
  4. Доц. д-р В. Бирданова, дм
  5. Доц. д-р Н. Шопов, дм