Обучение в докторски програми

 Процедура за обучение

Документи

 Протокол от проведен изпит по специалност (редовно)

 Протокол от проведен изпит по специалност (задочно)

 Протокол от проведен изпит по чужд език

 Доклад от Председателя на изпитна комисия за проведен изпит по специалност

 Доклад от Председателя на изпитна комисия за проведен изпит по език

 Доклад за зачисляване в докторантура, редовна и задочна форма на обучение

 Доклад за зачисляване в докторантура, самостоятелна форма на обучение

 Индивидуален учебен план за подготовка на докторант

 Доклад за приемане на Индивидуален учебен план

 Отчет на докторант

 Доклад - писмено мнение на научен ръководител за изготвен отчет на докторант

 Протокол от Катедрен съвет за приемане на отчет на докторант

 Доклад за приемане на отчет на докторант и утвърждаване на оценка

 Доклад за промяна на научен ръководител на докторант

 Доклад за промяна на темата на дисертационен труд

 Заявление от докторант за промяна на формата на обучение

 Доклад за промяна на формата на обучение

 Заявление от докторант за удължаване срока на обучение в докторантура

 Доклад за удължаване срока на обучение в докторантура

 Заявление от докторант за прекъсване срока на обучение в докторантура

 Доклад за прекъсване на обучението в докторантура

 Заявление от докторант за възстановяване на обучение в докторантура

 Доклад за възстановяване на обучението в докторантура

 Доклад за приемане на конспект за докторски минимум

 Доклад за провеждане на докторски минимум

 Протокол от проведен докторски минимум

 Доклад за отчисляване на докторант с/без право на защита

 Доклад от научен ръководител за откриване на процедура по предварително обсъждане (апробация)

 Доклад за предварителна защита

 Протокол от Разширен катедрен съвет за готовността на докторанта за защита пред Научно жури и избор на състав на Научно жури

 Доклад за избор на Научно жури по процедура за придобиване на ОНС "доктор"

 План-сметка за финансиране на научноизследователската дейност на докторант