ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ –ПОГЛЕД НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА

„ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ –ПОГЛЕД НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА”
монография
Автор: Д-р Маргарита Влахова, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-257-8

Анотация:
Острото кървене от ГИТ представлява мултидисциплинарна, спешна, клинична ситуация, изискваща бързо, адекватно и ком-плексно поведение и интегриране на фармакологични, ендо-скопски, радиологични и хирургични усилия. Настоящата моно-графия анализира литературните данни и обсъжда някои много важни за клиничната практика аспекти на диагностичното и терапевтичното поведение. Разглежда епидемиологичните, кли-ничните и ендоскопските характеристики на острия кръвоизлив от горния ГИТ с акцент върху лечението и прогнозата. Целта е да се помогне на читателя в неговата практическа дейност. Поставените въпроси са с интердисциплинарен характер и биха представлявали интерес за широк кръг медицински специа-листи.
Книгата е „отворена“ към развитие. Тя ще се допълва и осъвременява във времето с прогреса на медицинската наука и появата на все по-иновативни технологии, разкриващи нови хоризонти за действие.