Квалификационна характеристика

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

                 УТВЪРЖДАВАМ,                    

                                                                 РЕКТОР НА МУ: /п/

                                                                 /Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н./

 

 

АКТУАЛИЗИРАНА

КВАЛИЦИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

 

 

НА СПЕЦИАЛНОСТ ,,ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

 

ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ,,ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: ТРИ ГОДИНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Утвърдена от АС на МУ - ПЛЕВЕН на 22.04.2019 год.

 

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА.   ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ.

Помощник-фармацевтът е лице с висше образование, получило диплома от Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование. Обучението се провежда само в редовна форма, с продължителност 3 години /шест семестъра/.

Помощник-фармацевтът е част от фармацевтичния екип, който има своите специфични задачи и професионална отговорност. Той работи под методичното ръководство, в присъствието и под контрола на магистър-фармацевт, или самостоятелно като изпълнява задачи в различни области на лекарствопроизводството и лекарстворазпространението в съответствие с компетенциите си и спазвайки разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето. Помощник-фармацевтът носи лична морална, материална и правна отговорност за своите действия.

Упражняването на професията „помощник-фармацевт” с ОКС „професионален бакалавър по..“ изисква овладяване на:

 • личностни качества – комуникативност, отговорност, честност, уважение и зачитане на човешките права и достойнство, толерантност към другите, наблюдателност и др.;
 • професионални умения и компетентности – фармацевтична грижа, лекарствена помощ и консултиране, овладяване на умения за самостоятелна работа и в екип, спазване на професионални и етични стандарти с цел поддържане на работния микроклимат и др.

 Целта на обучението е да се подготвят компетентни и конкурентноспособни специалисти, способни да прилагат в практиката усвоените теоретични знания и практически умения, свързани с професионалната квалификация, и имат умения за работа в мултидисциплинарен екип.

Реализирането на поставените цели се постига като се осъществят следните задачи:

 • Усвояване на система от специфични знания и практически умения, необходими за качествено практикуване на професията;
 • Формиране на професионално-личностни и морални качества, съобразно етичните принципи в здравеопазването и в частност във фармацевтичната практика;
 • Осъзнаване на отговорността при оказването на фармацевтични грижи и усъвършенстване на уменията за лекарствена помощ и кнсултиране;
 • Изграждане на стремеж за непрекъснато развитие и усъвършенстване при усвояване на професионалните компетентности, съобразно европейските и световни тенденции в областта на фармацията, изискванията и стандартите за професията.

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ“

Приемът на студенти в специалността е в съответствие с изискванията на ЗВО, Правилника за организация на учебния процес и Правилника за прием на студенти в МУ – Плевен.

Кандидатите трябва да притежават високо ниво на езикова култура и комуникативност, хуманистична и алтруистична ценностна ориентация, начални умения, нагласи и мотивация за работа с хора с различен здравен статус, възраст и др.

 

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението на студентите се извършва по учебни планове, които са съобразени с националните и европейските постижения в областта на фармацията и актуалните потребности на професионалната практика.

Квалификационната характеристика и учебният план на специалността са изготвени в съответствие и при спазване  на  ЗВО, Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...“. и  Наредбата за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища - общ минимален хорариум 3200 академични часа, обем на практическото обучение не по-малко от 50% от общия хорариум по учебен план и 180 кредита.

Използваната материална база, информационното осигуряване на образователния процес и необходимия научно-преподавателски състав създават условия за провеждане на съвременен процес на обучение на високо ниво.

Учебният план по специалността включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и практическа подготовка, която се осъществява в учебно-практически бази, утвърдени от Академичния съвет на висшето училище.

Организацията и съдържанието на обучението осигуряват възможност за усвояване на система от интегрирани знания, умения и ценности в следните  направления:

 

           А. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ НАУКИ:

 1. Чужди езици - изучаването на чужд език дава възможност за познаване на новостите в областта на професионалното направление и фармацията с цел повишаване на професионалната компетентност;
 2. Информатика - на съвременния етап е необходима отлична компютърна грамотност за справяне с широко навлезлите в практиката информационни технологии, специализиран софтуер и компютърна обработка в ежедневната работа.
 3. Биология – основни познания в областта на съвременната биология – молекулярна биология, клетъчна и репродуктивна биология, имунология.

 

          Б. ОБЩОМЕДИЦИНСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ ЗА:

 1. Устройството на човешкия организъм, механизмите на физиологичните процеси, тяхната регулация и патологичните отклонения при болестни състояния.
 2. Да получи познания за причините, симптомите и протичането на  заболяванията на различните органи и системи /вътрешни болести, психиатрия, неврология, кожни болести/ и алгоритъма на поведение при оказване на първа долекарска помощ при животозастрашаващи състояния,  които трябва да владее всеки специалист по здравни грижи.
 3. Да познава физиологичните и анатомични особености на детския организъм и особеностите на протичането на заболяванията, начините на прилагане на лекарства и усвояването им в периода на детската възраст.
 4. Общественото здраве и промоцията на здраве. Да владее фундаменталните принципи, отнасящи се до личността на пациента, всички етични проблеми, касаещи медицинското обслужване, съчетавайки познанията по медицинска психология, медицинска социология, медицинска етика и деонтология.
 5. Да извършва превантивна дейност относно социално значимите заболявания.
 6. Да познава здравното и социално законодателство.
 7. Да притежава умения за комуникация на различни нива.
 8. Да познава и спазва хигиенните изисквания за опазване на околната среда и личното здраве, както и предпазване от съществуващи професионални вредности.
 9. Да ползва латински език в медицинската практика.

 

          В. ПРОФИЛИРАЩИ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА:

 1. Технологията на лекарствата и биофармацията – теоретични основи и технологични дейности при изготвяне на лекарствените форми, анализ на лекарствените продукти, избягване на несъвместимости при изготвяне на лекарствените форми, съхраняване и отпускане на лекарства;
 2. Физичния, химичния, биологичния и микробиологичен анализ на хранителните добавки и лекарствените продукти;
 3. Фармакогнозията - лечебните растения и тяхното медицинско приложение;
 4. Фармацевтичните грижи;
 5. Фармакологията и лекарствената токсикология;
 6. Хранителните добавки и диетичните храни за специални медицински цели, храните за кърмачета и преходните храни, условията за съхранение и отпускането им;
 7. Хомеопатията;
 8. Медицинските изделия;
 9. Медицинската козметика;
 10. Социалната фармация и нормативната база в областта на фармацевтичната практика;
 11. Маркетинга, мениджмънта и логистиката.

 

Профилните учебни дисциплини са в основата на професионалните компетенции, необходими при подготовката на помощник-фармацевта за изпълнение на неговите функции.

Специфичен акцент в обучението е практическата подготовка, насочена към запознаване със специфичната дейност в различните звена (открита и болнична аптека, дрогерия, магазин за медицински изделия, склад за търговия на едро с лекарствени продукти), както и промишлена технология, включваща обучение на терен във фармацевтично предприятие. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти, способни да осъществяват ефективна и качествена професионална дейност в различни работни полета.

 

ПОЛЕТА НА ДЕЙНОСТИ

Помощник-фармацевтът работи под методичното ръководство, в присъствието и под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно като изпълнява отговорни задачи в различни области на лекарствопроизводството и лекарство-разпространението в съответствие с компетенциите си и спазвайки разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето.

        А. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ          

 1. В аптека от открит тип:
  • Приготвяне на магистрални и фармакопейни предписания. Опаковане на готовите продукти;
  • Привеждане в работен режим на мерките и уредите;
  • Отпускане на лекарствени и хомеопатични продукти без лекарско предписание, хранителни добавки, диетични храни, козметични и санитарно-хигиенни средства и др.;
  • Консултиране във връзка с 1.3.
  • Работа със специализиран софтуер;
  • Поддържане на хигиена на работното място и др.

Помощник-фармацевтът има право да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти и да бъде ръководител на аптека в населено място, на чиято територия няма открита аптека съгласно чл.225 (1) от ЗЛПХМ.

 1. В болнична аптека:

2.1.Съхранение на лекарствените продукти и отпускането им по лекарствени листове;

2.2.Приготвяне на магистрални и фармакопейни предписания. Опаковане на готовите продукти;

2.3.Привеждане в работен режим на мерките и уредите;

2.4.Поддържане на хигиена на работното място и др.

 1. В дрогерия:

         3.1. Съхранение и отпускане на ОТС продукти, хранителни добавки, хомеопатични продукти, билки и билкови смеси и др.

         3.2. Консултиране във връзка с 3.1.

Има право да бъде ръководител на дрогерия съгласно чл. 243 (1) от ЗЛПХМ и Наредба 29/09.12.2008г.

 1. В магазин за медицински изделия:
  • Съхраняване и отпускане на санитарно-хигиенни средства, помощни средства и продукти със значение за здравето на човека и др;
  • Консултиране във връзка с 4.1.
 1. В склад за търговия на едро на лекарствени продукти:

      5.1. Приемане, съхраняване и експедиране на лекарствени продукти, санитарно-хигиенни и козметични средства;

      5.2. Дилърска дейност, следене на стоковите складови запаси, грижа за фармацевтичния складов порядък и др.

 • В научноизследователски институти и лаборатории като асистент-аналитик под ръководството на своя ръководител.
 • Във фармацевтични заводи: производство и анализ на лекарствени форми и продукти.
 • Във Фармацевтични представителства: като представител.

 

           Б. КОМУНИКАТИВНИ И ДРУГИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ:

 1. Осъществява писмена и устна комуникация със здравни специалисти, пациенти, представители на здравни организации, компании, фирми и контролиращи органи.
 2. Работи в екип. Осъществява контакт с представители на съсловието-НСБФБ за решаване на общи и специфични професионални проблеми, БЛС, БФС както и да спазва правилата за вътрешния ред и етичните норми на поведение и толерантност.

 

         В. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 1. Поддържа високо ниво на квалификация и се усъвършенства чрез непрекъснато следдипломно обучение;
 2. 2. Участва в промотивни и образователни дейности.

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността с ОКС „професионален бакалавър“ за професионална квалификация „помощник-фармацевт” имат възможности за реализация в следните структури:

 1. Аптека от открит тип
 2. Болнична аптека
 3. Дрогерия
 4. Магазин за медицински изделия
 5. Склад за търговия на едро с лекарствени продукти
 6. Фармацевтични заводи
 7. Научно – изследователски институти
 8. Висши училища
 9. Фармацевтични фирми.

      

VI.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Получената професионална компетентност и диплома позволяват на помощник-фармацевта:

 1. Да участва в обучение за повишаване на квалификацията си, посещавайки програми за следдипломно обучение.
 2. Да продължи образованието си в по-висока образователно – квалификационна степен в специалност «Управление на здравните грижи».
 3. Системно да повишава квалификацията си чрез различни форми на продължаващо обучение, организирани от Националното сдружение на бакалавър-фармацевтите.

 

Актуализираната квалификационна характеристика е обсъдена и приета на заседание на Колежански съвет от 15.01.2019 год. и утвърдена от Академичен съвет на заседание 22.04.2019 год.