Основни направления на изследователската работа на катедрата

Под ръководството на проф. Балджийски са защитени две дисертации за присъждане на научната степен „Доктор”:

  • През 1988 г. от д-р Мирослав Юлианов Дончев – „Радионуклидна диагностика на механично и инфектирано разхлабване при ендопротезирани тазобедрени стави”
  • През 1993 г. от д-р Начко Илиев Тоцев – „Рентгенови проучвания върху осификацията на дисталната част на ръката при деца и юноши с отклонения в линейния и тегловния растеж”.

Със Заповед № 692/19.04.2012 г. асистент д-р Тихомир Венциславов Андреев е зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология (/вкл. използване на радиоактивни изотопи” /шифър 03.02.28/ с тема на дисертационния труд „Диагностични възможности на мултидетекторната спирална компютърна томография при заболявания в аорто-илиачния  и фемуро-поплитеалния сегмент” с научен ръководител доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. за срок от 3 години, считано от 02.04.2012 г.