Катедра "Образна диагностика и лъчелечение"

Информация за катедрата

 

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедрата по Рентгенология, радиология и физиотерапия към ВМИ - Плевен е създадена през 1976 год. За материална и териториална база се предоставя Рентгеновото отделение на бившата ПОБ „Д-р П.Бешев”, понастоящем УМБАЛ „Д-р Г. Странски”.

По-късно през 1978 г. отделението по „Физикална терапия и рехабилитация” преминава в структурата на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”.

Понастоящем катедрата е структурирана в два сектора - сектор "Рентгенология" и сектор "Нуклеарна медицина"

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

Академичният състав на катедрата участва активно в преподаването по Образна диагностика българо-езично и англоезично обучение за медици.

Сътрудници на катедрата осъществяват и преподаване по следните учебни дисциплини:

  • учебната дисциплина „образна диагностика”във факултет „Обществено здраве” – Медицинска рехабилитация и ерготерапия
  • Факултет „Здравни грижи” – акушерки, медицински сестри
  • Медицински колеж-Плевен – рентгенови лаборанти.

Независимо от огромната учебна натовареност и кадровите проблеми, академичният състав на катедрата работи самостоятелно и в сътрудничество с редица други катедри по лечебно-диагностични и научи дейности.

 

Основни направления на изследователската работа на катедрата

Под ръководството на проф. Балджийски са защитени две дисертации за присъждане на научната степен „Доктор”:

  • През 1988 г. от д-р Мирослав Юлианов Дончев – „Радионуклидна диагностика на механично и инфектирано разхлабване при ендопротезирани тазобедрени стави”
  • През 1993 г. от д-р Начко Илиев Тоцев – „Рентгенови проучвания върху осификацията на дисталната част на ръката при деца и юноши с отклонения в линейния и тегловния растеж”.

Със Заповед № 692/19.04.2012 г. асистент д-р Тихомир Венциславов Андреев е зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология (/вкл. използване на радиоактивни изотопи” /шифър 03.02.28/ с тема на дисертационния труд „Диагностични възможности на мултидетекторната спирална компютърна томография при заболявания в аорто-илиачния  и фемуро-поплитеалния сегмент” с научен ръководител доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. за срок от 3 години, считано от 02.04.2012 г.

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

  • „Интервентна терапевтична рентгенология” –  Ат. Балджийски,  В. Панчев и съавт.
  • „Остър панкреатит” – Н. Тоцев и съавт.
  •  „Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти”. І част – под редакцията на доц.д-р Н. Тоцев и съавт. Н. Михайлова и С.Габърска