ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ

„ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ“
Автори: проф. Данка Обрешкова, дм, дфн
маг. фарм. Стефка Иванова, дф
Александър Пъшев
Мартин Шарков
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-270-7

Анотация:
Учебното пособие „Инструментални методи във фармацевтичния анализ“ е предназначено за обучение на студенти по фармация, а също така може да се ползва и от специализанти и докторантии, изучаващи различни аналитични техники и подходи.
В методично отношение, подходът на авторите е изключително удачен – разгледани са инструменталните методи за анализ като гарантиращи идентичността, качеството и чистотата по отношение на примеси и онечиствания на лекарствените продукти.