Сектор "Биология"

Катедра „Обща биология”, понастоящем сектор „Биология”, е създадена през 1974 г. От 1999 г. до 2008 г. е част от катедрата по „Обща биология и патофизиология” като секция „Обща биология”. От 2008 г. влиза в структурата на катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, като сектор „Биология”. От 2011 г. ръководител на сектор „Биология” е доц. М. Атанасова, д.

 

Научно-преподавателският състав включва трима доценти и четирима асистенти. В сектора, от началото на неговото създаване, са защитени две научни степени „Доктор на науките” и седем – „Доктор”.

Учебните занятия се провеждат в пет учебни зали, оборудвани с мултимедия и микроскопи. Практическите упражнения със студентите от първи курс, специалност „Медицина” включват разделите „Молекулярна биология”, „Клетъчна биология”, „Основи на имунологията” и „Паразитология”. Целта е студентите да получат теоретична основа за изучаването на клиничните дисциплини и да придобият основни умения за практическа работа в лаборатория. Лекционният курс акцентира върху разделите „Молекулярна и клетъчна биология”, „Основи на имунологията” и „Паразитология”. Използват се съвременни аудио-визуални методи за обучение.

В двете лаборатории на сектор „Биология” се използват имунологични и биохимични методи за осъществяването на научноизследователската дейност на колектива. От създаването на катедрата основни насоки на изследователските търсения на членовете на академичния състав са имунология и метаболизъм на съединителнотъканните белтъци (еластин, колаген и фибрилин) в норма и патология, а в последните години се работи в областта на оксидативния стрес. Със съвременни имунологични методи и китове се търсят маркери, за ранното развитие на съдовите увреждания при захарен диабет, системна склероза и лупус еритематодес. Антитела и деградационни продукти на еластин, колаген, фибрилин -1, антиоксидантни ензими, продукти на оксидативния стрес се проучват при пациенти с автоимунни, неврологични заболявания и при пациенти с репродуктиви неудачи. За осъществяването на тези проучвания, преподавателите от сектора участват в проекти, финансирани от България и Европейския съюз. В последните години въвеждаме и проучваме експериментални модели на болест на Алцхаймер, депресия и темпорална епилепсия и ефектите на различни препарати върху тях.

Преподавателите от сектор „Биология” водят лекции и упражнения на студентите от специалностите:

  • „Медицина”
  • „Фармация”
  • „Помощник-фармацевт”
  • Подготвителен курс в ДЕСО