Сектор "Биохимия"

Академичният състав на сектор “Биохимия“ включва един професор, един доцент и шест асистенти. Висококвалифицираните преподаватели участват в обучението на студентите по медицина на български и английски език, както и в интердисциплинарното проблемно-базирано обучение (ПБО)

Изучаването на дисциплината Медицинска биохимия се осъществява в два семестъра и дава на студентите важни познания за химичния механизъм на биологичните процеси и регулацията им в човешкия организъм.

От 1998 г. в програмата по Биохимия е въведен факултативен курс по Патобиохимия, в който като лектори участват преподаватели от наши и чуждестранни водещи висши учебни заведения.

В сектор „Биохимия” се работи по много и разнообразни научни направления: Изследване на наследствени фактори за тромбофилия при рискови пациенти с венозни тромбози/тромбоемболизъм; Изследване на унаследени и придобити причини за репродуктивни неудачи; Неензимно гликиране на белтъците – биохимични характеристики и фармацевтично повлияване на процеса с цел профилактика на късните усложнения на захарния диабет; Изследване на механизмите на развитие на усложненията при атеросклероза и захарен диабет на базата на посттранслационно модифициране на колагеновите и серумните белтъци.