ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторно оборудване и софтуер по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия"

003-ОП/17.06.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 916407 и обявление ID 916409 на 17.06.2019 г.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторно оборудване и софтуер по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва:  1. Обос.поз.: Сканиращо устройство; 2. Обос.поз.: Комплексно оборудване за лабораторни зали и 3. Обос. поз.: Морфометричен софтуер.

 

Решение и Обявление.

Дата: 17.06.2019 год.

 

Документация.

Дата: 17.06.2019 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

Дата: 27.06.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 22.07.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 11.09.2019 г. от 12.00 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 05.09.2019 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 19.09.2019 год.

 

Договор и приложенията към него обособена позиция 1.

Дата: 14.11.2019 год.

 

Договор и приложенията към него обособена позиция 2.

Дата: 14.11.2019 год.

 

Договор и приложенията към него обособена позиция 3.

Дата: 14.11.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 14.11.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3.

Дата: 05.03.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 02.04.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1

Дата: 30.09.2020 год.