27.05.2024 г.
д-р Милена Янкова Стоименова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Нефрология", Професионално направление: 7.1. "Медицина":

 • Заключително заседание на научното жури – 10.06.2024 г., от 12:30 ч., заседателна зала при Клиника по Нефрология при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р Б. Борисов, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Е. Кумчев, дм
  3. Доц. д-р В. Попова, дм
  4. Доц. д-р А. Антонов, дм
  5. Доц. д-р Д. Николов, дм