Функционално възстановяване след мекотъканни травми в глезенноходилния комплекс

Функционално възстановяване след мекотъканни травми в глезенноходилния комплекс

“ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД МЕКОТЪКАННИ ТРАВМИ В ГЛЕЗЕННОХОДИЛНИЯ КОМПЛЕКС“ - монография
Автор: Доц. д-р Нина Михайлова, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-239-4

Анотация:

Развитието на травми и заболявания в глезенно-ходилния комплекс се определя от анатомичното му разположение на механична основа за тялото при стоеж, ходене, бягане, скачане и др. По тази причина функционалния дефицит в тази област се отразява изключително неблагоприятно на способността за осъществяване на локомоторни и други дейности, осъществявани от стоеж. Затова всяка специализирана литература, касаеща функционалното възстановяване в глезенно-ходилната област е актуална и с важно медико-социално значение, включително и представеният за рецензия монографичен труд.

В монографичния труд на доц. Нина Михайлова са представени съвременни научни данни за анатомо-функционалните особености на глезенно-ходилната област, приципите на функционално изследване, клиничната характеристика на типични за областта патологии и състояния, както и актуални насоки за кинезитерапия. Умело са съчетани съвременни литературни данни и резултатите от лични клинични наблюдения на авторката.