Преподавани дисциплини

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Обществено здраве”

Административен процес

Андрагогика

Възрастова и педагогическа психология

Глобални тенденции на общественото здраве

Детска педагогика и психология

Епидемиология на здравето

Здравно законодателство

Здравноосигурителни системи

Икономика на здравеопазването

Лекарствена политика

Маркетинг на здравните услуги

Медицинска педагогика

Медицинска социология

Медицинска статистика

Методология на научно-изследователската работа

Микроикономика

Основи на управлението в здравеопазването

Педагогика

Приложна психология

Промоция на здравето в училищата

Психология

Психология на управлението

Социална медицина

Социално и здравно законодателство

Специална педагогика

Стратегии за промоция на здравето

Стратегически мениджмънт

Трудово и административно право