Съдебномедицински аспекти на студовата травма

Съдебномедицински аспекти на студовата травма

“СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СТУДОВАТА ТРАВМА“ - монография
Автор: д-р Сергей Деянов
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-240-0

Анотация:

Термичната травма, свързана с отдаване (загуба) на топлина от човешкото тяло, се нарича студова травма. В зависимост от характера на въздействие на студа върху организма, студовата травма се дели на местна и обща.

Измръзването (congelatio) е резултат на локално (местно) увреждащо действие на студа, най-често свързано с продължително понижение на температурата на тъканите на периферни и дистални, открити участъци от тялото при съхранена Т. В мирно време то е сравнително рядко травматично увреждане, което по изключение може да доведе до смърт чрез усложнения, а самостоятелно може бъде обект на съдебномедицинска експертиза по дела за увреждане на здравето и причиняване на телесна повреда...

Актуалността на темата произтича от:

  1. Нерешените проблеми на СМЕ на смъртта от преохлаждане (хипотермия);
  2. Дефицита на учебната и специализирана БЕЛ относно студовата травма.

Настоящият труд е отговор на изложените проблеми. Анализирани са данните от достъпната литература. Проведено е собствено проучване на съдебномедицинските аспекти на ОСТ и смъртта от ХТ у нас. Идентифицирани са възможности и са предложени решения за оптимизация на СМЕ. Материалът е изложен методично и в необходимата пълнота.

Книгата е ориентирана преди всичко към съдебните медици, но може да се ползва и би била полезна за медици от други специалности, студенти по медицина, разследващи органи, съда, любознателни читатели.