Основни направления на изследователската работа на катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“

 1. Епидемиологичен анализ и оценка на състоянието и процесите на общественото здраве в България и Европейския регион
 2. Здравно-обусловено качество на живот при здрави лица и пациенти с различни заболявания
 3. Медико-социални аспекти и прогностични фактори при социално-значимите заболявания
 4. Медико-социални проблеми на детското здраве
 5. Медико-социални проблеми на здравето на жените
 6. Медико-социални проблеми на старите хора
 7. Оценка на здравната реформа чрез проучване на общественото и професионално мнение
 8. Пазар на труда на здравни кадри
 9. Популяризиране на концепцията за взаимодействие и приобщаване на студентите със специални потребности
 10. Предотвратимата с медицински интервенции смъртност като измерител за ефективността на медицинската помощ
 11. Проучване на мотивацията за постигане на успех сред студенти и други социални общности
 12. Психологическо консултиране
 13. Социални неравенства в здравето
 14. Стимулиране на изграждането на "гъвкави" умения при студентите при подготовката им за професионално общуване и реализация
 15. Финансиране на болничните услуги в България