09.01.2024 г.
Десислава Владимирова Илиева-Тонова, дф – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Фармацевтична химия", Професионално направление: 7.3. "Фармация":

 • Заключително заседание на научното жури – 25.01.2024 г., от 11:00 ч., Зала №108, Факултет "Фармация" при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. М. Йотова, дф – председател на НЖ
  2. Проф. П. Пейков, дф
  3. Доц. Б. Цветкова, дф
  4. Доц. И. Пенчева-Ел Тиби, дф
  5. Доц. Р. Гевренова, дф