Организиране и администриране на изходяща студентска мобилност с цел обучение и с цел практика

Право да участват в мобилност с цел обучение или практика имат:

Всички действащи български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се във всички форми на обучение.
Докторанти, със срок на докторантурата, изтичащ след приключвнане на мобилността и с утвърден от Факултетния съвет план на докторантурата.
Студенти със среден успех от следването до момента на кандидатстване не по-нисък от Много добър (4,50). Студентите, кандидатстващи по програмата трябва да са положили успешно всички изпити към момента на подаване на документите.
Докторантите и специализантите трябва да имат минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“
Кандидатите трябва да владеят чуждият език, на който ще се провежда обучението на ниво, позволяващо свободна комуникация в академична среда.
Студенти, завършили семестриално до една година след завършването си могат да участват в мобилност с цел практика.
За всяка степен от своето обучение ( Бакалавър, Професионален Бакалавър, Магистър, Доктор) всеки студент има право да реализира от 2 до 12 месеца мобилност.

Къде може да се кандидатства?

Списък на университетите – партньори е публикуван в секция „Международни партньорства“.

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/international-activities/164-international-partnerships

 

Кандидатите подават следните документи:

Формуляр (по образец) за участие в студентска мобилност;
Уверение/Академична справка от Студентската канцелария на съответния Факултет за среден успех от цялото следване и студентско положение (за студенти). За докторанти/специализанти- копие на заповедта за зачисляване и копие от дипломата за висше образование;
Мотивационно писмо;
Автобиография;
Сертификат за ниво на владеене на чужд език или копие от диплома за профилирано езиково обучение;
Декларация за защита на личните данни (по образец);

I. СЛЕД КАТО СТЕ ИЗБРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ

Номиниране на студентите към приемащия университет:
Експертът от сектор „Еразъм+“ изпраща номинациите на избраните студенти към партньорските университети.
Комуникация с приемащия университет:
След изпращане на номинациите, комуникацията между Вас и приемащия университет ще се осъществи по един от следните начини:
университетите се свързват с номинираните студенти (по имейл) и изпращат информация и инструкции за кандидатстване или
информацията за необходимите документи и начина за тяхното предоставяне, е публикувана на сайта на приемащия университет. Информирайте се своевременно за процедурата за кандидатстване (1 или 2), като посетите сайта на Вашия приемащ университет или като изпратите имейл до Еразъм+ офиса/Международния отдел на приемащия университет.
Спазвайте крайните срокове за кандидатстване!

При кандидатстването е възможно приемащите университети да изискат от Вас Learning Agreement for Studies/Traineeships (Споразумение за обучение/практика), удостоверение за владеене на език и/или академична справка.
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES / TRAINEESHIPS (Споразумение за обучение/ практика) В Споразумението се попълват личните Ви данни и учебните дисциплини/курсовете, които ще изучавате/практикувате в приемащия университет, съгласувани и подписани от Факултетния координатор.
Еразъм+ координатори по факултети: http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/international-activities/423-2018-01-11-09-20-34

Бланката за Learning Agreement (LA), както и инструкции за попълване, може да изтеглите от секция „Необходими документи за кандидатстване по програма Еразъм +“.

 

Важно е да знаете:

 • Споразумението за обучение (LA) се попълва електронно, не „на ръка“;
 • За въпроси относно избора на курсове, е необходимо да се обръщате към Вашия факултетен координатор, както и към приемащия университет;
 • LA се подписва от факултетен координатор в полето „Faculty Coordinator” – валидно за всички студенти от всички факултети;
 • След като документът бъде подписан от Вас и от координатора във факултета, се поставя печат в сектор „Еразъм+“ (кабинет №205);
 • След като документът е подписан и подпечатан, студентът го изпраща до приемащия университет за подпис и печат от отговорния координатор;

 

ВАЖНО!!! Независимо дали приемащият университет изисква (или не) LA на етапа на кандидатстване, всеки студент/докторант е длъжен да разполага с 3-странно подписан LA преди заминаване.

 

За бакалаври и магистри: Броят на кредитите, който би следвало да получите по време на Вашето обучение за 1 семестър е 30 ECTS, а за 1 академична година е 60 ECTS. Този брой кредити е с препоръчителен характер. Въпреки това, в края на Вашата мобилност, Вие трябва да получите мин. 20 кредита за 1 семестър, респективно 40 кредита за цялаакадемична година. Вашият Факултетен координатор може да изиска и по-голям брой кредити, с който трябва да се съобразите.

 

За докторанти: Моля да се консултирате с научния си ръководител относно изискуемия брой кредити.

Документ за владеене на език
Приемащият университет може да изиска да предоставите документ за владеене на чужд език.

Моля да се съобразите с изискванията на Вашия приемащ университет по отношение на този документ.

 

Академична справка
Академичната справка (в случай, че е необходима) се издава от Студентска канцелария към съответния факултет на български език. Студентът има ангажимент да осигури превод на академичната справка, съгласно изискванията на приемащия университет.

Процесът по кандидатстване в приемащия университет ще завърши успешно едва когато получите потвърдително писмо - Letter of Acceptance/Letter of Confirmation от приемащия университет, че сте приети за обучение/практика по Програма Еразъм+, в който е посочен точният период на мобилността.

 

II. ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ

Преди да заминете е необходимо да подготвите следните задължителни документи:

1) В случай че нямате възможност да подпишете лично финансовото споразумение, представяте нотариално заверено пълномощно на роднина или друг близък, който ще подпише вместо вас;

Грантове за мобилност с цел обучение/практика

За периода на мобилността, студентът/докторантът получава финансова подкрепа под формата на месечен грант, целяща да подпомогне мобилността. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността.

2) Банкова сметка - удостоверение от банката, че сте титуляр на посочената сметка (IBAN). Препоръчително е сметката да бъде в евро.

3) Уверение от факултета (оригинал), в който се обучава студентът, че е записан за съответната академична година или копие на студентската книжка (заглавна страница и страницата със заверен семестър, през който ще се проведе мобилността). Докторантите предоставят копие от заповед за зачисление.

4) Тристранно подписан Learning Agreement – т.е. подписан от студента/докторанта, Факултетния Еразъм+ координатор и факултетния координатор в приемащия университет.

5) Потвърдително писмо - Letter of Acceptance/ Letter of Confirmation от приемащия университет, че сте приети;

Документите се предоставят в отдел „ЕИМС“ преди подписване на финансовото споразумение от Вас или от упълномощеното от Вас лице.

 

Обръщаме Ви внимание, че всеки студент/докторант е длъжен да се запознае с всички клаузи на финансовото споразумение, независимо дали ще бъде подписано лично от него или от упълномощеното от него лице.

 

Здравна застраховка

Студентът следва да притежава Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), валидна за целия период на мобилността. Моля да се информирате относно покрититето на ЕЗОК, както и за държавите, в които е валидна. Повече информация : http://www.ezok.bg/

Тъй като в различните държави картата покрива само определен тип медицински услуги, е препоръчително всеки студент/докторант да сключи допълнителна медицинска застраховка за негова сметка за целия период на мобилността.

 

Онлайн езикова подготовка/Online Linguistic Support (OLS)

Онлайн езиковата подготовка (OLS) e предназначенa за студентите/докторантите, осъществяващи мобилност по Програма Еразъм+ и подпомага езиковото им обучение. Студентът извършва онлайн оценка на езиковите си познания в началото и в края на мобилността. Онлайн оценяването е задължително за всички студенти/докторанти. За да бъде направена оценка на нивото на езиковата компетентност, всички студенти/докторанти ще получат по имейл линк към теста. След първоначалния тест студентът ще има възможност да премине безплатен онлайн езиков курс, използвайки лиценза, предоставен му от МУ – Плевен.

Повече за OLS можете да прочетете тук: https://erasmusplusols.eu/

 

ARRIVAL / DEPARTURE CERTIFICATE:

ARRIVAL
Сертификатът за удостоверяване на реалната продължителност на обучението/практиката се попълва след като пристигнете в приемащия университет. В секция ARRIVAL Еразъм+ координаторът в приемащия университет потвърждава с подпис и печат на институцията датата на Вашето пристигане/записване в университета. След това сертификатът трябва да бъде сканиран/сниман и изпратен по имейл до „сектор „Еразъм+““ на МУ.

DEPARTURE
Преди Вашето завръщане в частта DEPARTURE на Arrival/Departure Certificate координаторът в приемащия университет потвърждава с подпис и печат на институцията датата на приключване на мобилността. Оригиналът на този документ е задължителна част от отчетните Ви документи и трябва да бъде представен заедно с останалите необходими документи след приключване на Вашата мобилност.

LEARNING AGREEMENT (LA) – промени по време на мобилността
При промяна на първоначално избраните курсове в LA попълвате електронно секцията „During Mobility”. Промените се заверяват с подпис на студента и координаторите в приемащия и изпращащия университет (както в секцията „Before Mobility”).

УДЪЛЖАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА
Искания за удължаване на срока на мобилността се отправят към МУ чрез „сектор „Еразъм+“ не по-късно от 1 месец преди края на периода на мобилността, посочен във финансовото споразумение. Всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално. Студенти, реализиращи мобилност през летния семестър, не могат да кандидатстват за удължаване на мобилността с още един семестър.

 

III. СЛЕД МОБИЛНОСТТА

Студентът/докторантът е длъжен в срок до 10 дни след приключване на мобилността да представи в „сектор „Еразъм+“ всички необходими документи за признаване на престоя. Срокът е задължителен за всички студенти/докторанти.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧЕТ:

1) Arrival/Departure Certificate – Формулярът трябва да бъде подписан и подпечатан от приемащия университет.

При отчитане на реалния период на мобилността водещият документ ще бъде оригиналът на Arrival/Departure формуляра;

2) Бордни карти (при пътуване със самолет) и билети (за автобус, влак) от пътуването; или печати в паспорта от ГКПП;

3) Learning Agreement , с всички промени към него (ако има такива) и подписи на студента и координаторите в двата университета в един финален документ;

4) Transcript of Records – Академична справка с оценките и кредитите от положените изпити, подписана от приемащата институция (оригинал). български Студентът има ангажимент да осигури превод на академичната справка на български език.

5) Онлайн отчет – след приключване на мобилността ще получите имейл от системата Mobility Tool+ на Европейската комисия. Всеки студент/докторант трябва да попълни онлайн отчет (online EU survey) най-късно до 30 дни след приключване на мобилността.

От студентите/докторантите, които не отчетат всички задължителни документи и не подадат онлайн отчет, може да бъде изискано частично или пълно възстановяване на получената финансова подкрепа.

 

IV. ПРИЗНАВАНЕ

 

Всеки студент/докторант следва да се обърне към своя факултет в МУ за информация относно процедурата за признаване на мобилността.

 

В кои случаи не се признава периодът на обучение по програма „Еразъм+“?

В случай че реализираният период на обучение в приемащия университет е по-малък от три месеца, мобилността не се признава и студентът трябва да възстанови цялата сума;
В случай че се е върнал по-рано от договорения период, но е стоял минимум три месеца в приемащия университет, частично възстановява сумата, получена по договора с изпращащата институция, само за определения брой месеци или дни, в които не е бил в приемащия университет, съгласно сключения договор на студента с МУ.
Това санкциониране не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини, поради форсмажорни обстоятелства или други оправдателни причини, които са били навременно съобщени на Еразъм координатора в изпращащата институция.
При преждевременно прекъсване на мобилност поради форсмажорни обстоятелства или други оправдателни причини, трябва да се следва следната процедура:

 • Участникът информира изпращащата институция за настъпилите обстоятелства и подава мотивирано искане към сектор „Еразъм+“ за признаване периода на мобилността, заедно с всички документи за разходи и документ за основание за прекъсване на мобилността от медицинска институция (при заболяване);
 • Документите, които са на чужд език (различен от английски) трябва да имат превод (осигурен от самия участник);
 • Консултативният експертен съвет, включващ началникът на служба „Студентска канцелария“ на съответния факултет, както и финансовия експерт по програмата, разглежда искането на участника и на база представените документи решава дали да приеме целия период на мобилността, да изисква частично или пълно възстановяване на средствата.
 • Решението се записва в протокол и заедно със съпътстващите документи се представя на Ректора ;
 • Въз основа на този протокол, Ректорът издава Заповед до участника с окончателното решение на МУ-Плевен и срок за възстановяване на непризнатите разходи;
 • Заповедта може да послужи за искане пред районния съд в Плевен за образуване на заповедно производство и произнасяне със Заповед на съда, с която след това може да се иска принудително изпълнение от съдебен изпълнител, частен или държавен.

 

По правило мобилности, които покриват минималната легитимна продължителност, не следва да се отчитат като форсмажорни дори и да са по-кратки от предварително договорирания период. Подобни мобилности могат да бъдат отчетени като форсмажорни само ако има признаване на разходи за дейности от нереализирания период, напр. предварително заплатен наем за целия период на мобилността, който не е бил възстановен от наемодателя. Подобни разходи следва да бъдат обосновани и подкрепени с необходимите документи.

 

Форсмажорни обстоятелства са всички непредвидени обстоятелства (събития), изцяло зависещи и дължащи се на непредвидими събития или фактори, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване като:

природни бедствия;

аварии, пожари;

терористични или военни действия;

заболяване на участник в дейност по Програма „Еразъм+“;

други.