Сектор "Патофизиология"

Катедра “Патологична физиология” при ВМИ – Плевен е основана през есента на 1975 година. Първият ръководител на катедрата е проф. д-р Младен Аргиров с асистенти: д-р П. Топалски, д-р Д. Страшимиров и д-р Хр. Попов. От 1982 г. до 1999 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Анелия Узунова, дмн., а от  1999 г. до март 2007 г. -  доц. д-р Денко Страшимиров. През 2009 год. катедра  „Физиология” и сектор „Патологична физиология” са обединени в обща катедра „Физиология и патологична физиология”. От 2011 г. ръководител на катедра „Физиология и патологична физиология” е проф. д-р Анелия Димитрова.

В катедра  “Патологична физиология” като асистент постъпва през 1983 г д-р Емилия Лакова, к.м.н., а през 1984 г. - д-р Анелия Димитрова. В периода 1985 - 1991 г асистенти в Катедрата са били: д-р Тодор Балабанов, д-р Мария Добрева  и д-р Лилия Шипчанова.  През 2011 г. в катедрата започват работа двама нови асистенти – д-р Армине Григорян и д-р Красимир Костов. През 2019 г. към колектива се присъединява д-р Борислав Игнатов, а през 2020 г. д-р Адемира Борисова. Основните направления на научно-изследователската работа са:

 • Роля на някои микроелементи (селен и цинк) за функционалното състояние на сърдечно-съдовата и ендокринна система
 • Ролята на хепсидина и някои микроелементи (селен и мед) върху регулацията на железния метаболизъм
 • Ефекти на витамин Д при социално-значими заболявания.
 • Сетивно-двигателна адаптация и функционална организация на рязко развито изометрично усилие на ръкохвата.
 • Влияние на възрастта върху зрително-мануалната адаптация към зрителни деформации.
 • Физиологични, клинико-фармакологични и психологични аспекти на болката.
 • Морфологични и биохимични промени в съдовата стена при стареене.
 • Участие на оксидативния стрес и някои микроелементи (цинк и селен) в патогенезата на артериалната хипертензия в експериментални и клинични условия.
 • Участие на локалните ренин-ангиотензинови системи  в патогенезата на артериалната хипертензия и нейните усложнения.
 • Невропептиди и стрес-индуцирана аналгезия.
 • Болка, остър и хроничен стрес
 • Ендотелини и артериална хипертония
 • Биомаркери за оценка на сърдечно-съдов риск
 • Mg2+ и съдова регулация
 • Металопротеинази, атеросклероза и съдова стена
 • Остеопороза, естрогенен дефицит и наноматериали
 • Маркери на костната обмяна и метаболизъм
 • Хронични бъбречни заболявания

От 2002 г членовете на сектор “Патофизиология” участват ежегодно в разработването на научни проекти финансирани от МУ-Плевен и МОН-София.

В Сектора са защитени следните дисертации:

 • 1987 г. – доц.д-р Денко Страшимиров – “Участие на тимуса в патогенезата на експерименталната атеросклероза “ – за придобиване на научна степен ”к.м.н.”
 • 1988 г. - Проф. д-р А.Д.Узунова – “Патогенеза на артериалното тромбообразуване” – за придобиване на научна степен “д. м.н.”
 • 2007 г. – д-р Анелия Димитрова –“ Съдово-протективни ефекти на цинковата суплементация - експериментални проучвания” – за придобиване на научна степен “дм”
 • 2016 г. – д-р Красимир Костов „Патофизиологична роля на ендотелин-1, матриксните металопротеинази- 2, -9 и магнезия в развитието и динамиката на съдовите промени при различни степени на артериална хипертония“ – за придобиване на научна степен “дм”
 • 2018 г. – д-р Армине Григорян „Изследване регенерацията на костна тъкан в модел на остеопороза с естрогенен дефицит при женски плъхове вистар след интраосално приложение на нови биоактивни хибридни наноматериали“ – за придобиване на научна степен “дм”