Промоция на здравето в училище

Промоция на здравето в училище

“ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В УЧИЛИЩЕ” - монография
Автор: Доц. Д-р Стела георгиева, д.м
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-198-4

Анотация:

Монографичният труд „Промоция на здравето в училище“ е опит за систематизиране на концептуалния модел „Училище за здраве“, подходите за неговото реализиране и натрупаните доказателства за неговата ефективност. Предназначен е за широка аудитория – лекари, училищни здравни специалисти, педагози, психолози, политици, тъй като само чрез обединени усилия и работа в партньорство подобряване здравето на подрастващите може да бъде реална и достижима цел.

Настоящата монография предлага методология за оценяване и контрол на дейностите, провеждани във връзка с различните компоненти на модела.

Изданието е съобразено с учебната програма по дисциплината „Промоция на здравето в училищата“ за студенти от различни специалности в областта на общественото здраве.