06.07.2021 г.
Станислав Бориславов Цанков, дф – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.3. Фармация, специалност "Технология на лекарствените форми и биофармация":