Магистърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт - дистанционно обучение по проект на ОПРЧР