-

Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие „Медицина за здраве“ (Med for Health) на Медицински университет – Плевен е в изпълнение на договор BG-RRP-2.004-0003-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по националния план за възстановяване и устойчивост.

Подпомагането на изследователските висши училища и мрежата между тях ще осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми. Планира се до 2030 г. изследователските висши училища да получават държавна субсидия за научна и иновационна дейност в размер на приблизително 40% повече спрямо субсидията за обучение, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г.

Програмата предвижда финансирането на проекти за провеждане на научно-приложими и иновационни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за защита на интелектуална собственост, като в рамките на проекта ще се финансират вътрешни за Университета проекти за приложни научни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост.